Den globala GMO-debatten: Sydafrika största GMO-producenten i Afrika

22 oktober, 2013 kl. 12:48 | Publicerat i hälsa, Kropp & Sinne, Mat, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar

Skadedjurens adaptation till GMO ett globalt problem

Zachary Stieber
Epoch Times

Sydafrikas regering öppnar alltmer dörren för genmodifierade organismer GMO – och samtidigt för de frågor som uppstår när GMO förändrar landets jordbruksindustri på ett genomgripande sätt.

Många afrikanska länder är försiktiga med att välkomna GMO. Men Sydafrika är nu världens åttonde största GMO-producent, med 2,9 miljoner hektar för odling av genmodifierad majs, sojabönor och bomull år 2012.

Ett av de stora problem som Sydafrika har stött på är skadedjurens ökande resistens mot genmodifierade grödor. Felanvändning av tekniken är orsaken, enligt vissa forskare.

Skadedjur har varit ett stort problem i Sydafrika i årtionden, och GM-grödor sågs av många som en ny och välbehövd lösning på problemet när de först infördes.

Trots att genetiskt modifierat utsäde är dyrare anammades det av många jordbrukare snabbt, hållfast och utbrett.

De första GM-grödorna var hybrider av gul majs från Monsanto och introducerades 1997. Redan 2009 var 98 procent av bomullen, 85 procent av sojabönorna och 73 procent av majsen som odlades i landet GM-grödor.

Under den genomgripande övergången har dock vissa regler och kontroller åsidosatts, och som resultat har skadedjur utvecklat resistens mot gifter som produceras av genetiskt modifierade växter. Växterna är genetiskt modifierade så att de ska döda skadedjur.

Det är meningen att det ska skapas refuger, i vilka ett visst antal skadedjur tillåts leva så att de inte utvecklar resistens. Johnnie van den Berg vid School of Environmental Sciences and Development vid North-West University samarbetade med forskare för att kartlägga 105 kommersiella jordbrukare. De flesta av dem följde inte kraven på refuger.

På grund av detta farliga misstag utvecklades hos de skadedjur som angrep GM-majsen – Busseola fusca tillhörande familjen nattflyn – en utbredd resistens mot grödorna.

”Studien visar på oansvarig hantering av tekniken för GM-grödor från jordbrukare, kemi- och utsädesföretag”, sade forskarna i rapporten från 2010.

Jordbrukarna hade varierande syn på den ökande resistensen hos skadeinsekterna. I Christiana var jordbrukarna i ett av de sex områdena som undersöktes, mycket medvetna om resistensen, och endast 34 procent sade att de skulle plantera Bt-majs (genmodifierad majs) i framtiden.

I de övriga fem områdena sade majoriteten (70 till 100 procent) att de skulle plantera Bt-majs i framtiden, men minst 45 procent i varje område sade att den ökande resistensen hos Busseola fusca kan leda till att de kanske inte kommer att göra det någon gång i framtiden.

Samtidigt uttryckte de flesta jordbrukarna en allmänt positiv inställning till Bt-majs, och satte den i samband med ökad produktivitet och bekväm hantering.

Professor van den Berg skrev i ett mail till Epoch Times att det finns många fördelar med GM-grödor, däribland att jordbrukare sparar pengar genom minskad användning av gödningsmedel och annat, samt att de får högre avkastning. Dock innebär den resistens som skadedjuren har utvecklat mot både Bt-bomull och majs i en del områden i Sydafrika att ”värdet med GM-teknik” har gått förlorad i dessa områden, säger han.

”Det viktigaste budskapet som vi sänder till industrin och jordbrukarna är att förvaltningen av GM-tekniken är mycket viktigt och att GM-tekniken inte bör användas som en silverkula utan som en del av en integrerad strategi för bekämpning av skadedjur och ogräs”, sade han. Privata företag som Monsanto, som utvecklar GM-teknik kommer att avgöra framtiden för genmodifierade grödor i Sydafrika, sade han.

Den växande resistensen hos skadedjuren är en del av ett globalt fenomen.

I en analys av 77 studier som genomförts i åtta länder, har ett team av amerikanska och franska forskare funnit att nästan hälften av de stora skadedjursarterna hade blivit resistenta mot Bt-bomull eller majsväxter, inklusive den i Sydafrika.

”Antingen vidta strängare åtgärder för att fördröja resistensen, såsom att kräva större refuger, eller också kommer denna skadeinsekt förmodligen att snabbt utveckla resistens”, sade Bruce Tabashnik, professor vid University of Arizona och huvudförfattare till studien som publicerats i tidskriften Nature Biotechnology.

Å andra sidan är utvecklingen av resistens hos skadedjur oundviklig även med konventionella bekämpningsmedel, sade Karl Kunert, professor vid Plant Science Department of the Forestry and Agricultural Biotechnology Institute vid University of Pretoria.

Medan ”resistens till slut uppkommer” med alla bekämpningsmedel, inklusive sådana som framställs av GMO, har korrekt tillämpning av GM-teknik ”försenat en sådan utveckling av resistens, vilket förvisso talar för tekniken”, skrev han i ett mejl.

Han sade att Sydafrika ännu inte har den kompetens som behövs för att hantera genmodifierade grödor, men grödorna kan ha fördelar utöver att producera mer mat, såsom att ge ekonomiska möjligheter och förbättra hälsan i mindre utvecklade områden.

”Ett enkelt exempel är genmodifierad bomull med bättre fiberkvalitet”, sade han. Det ”tar upp behovet av bättre näring, vilket inte enkelt kan åtgärdas genom att bara göra tillsatser till maten i Afrika”.

Således är frågan om huruvida det är nödvändigt att GM-grödor ska odlas där ”snarare en fråga om nytta och efterfrågan från både jordbrukare och konsumenter”.

GMO-vakthunden BioWatch Sydafrika har ett annat perspektiv.

Rose Williams, chef för BioWatch, skrev i ett mejl till Epoch Times att GMO-grödor inte är nödvändiga. De underminerar makten över livsmedlen för landet, sade hon.

Williams citerar fyra skäl till att genmodifierade grödor inte är nödvändiga.

För det första är fröna patenterade, vilket innebär att jordbrukarna måste köpa utsäde varje år istället för att återanvända dem. För det andra är den relativa risken att GM-grödor kontaminerar icke-GM-grödor hög. Den tredje punkten är bristen på biodiversitet i den industriella monokulturmodellen som GMO är en del av. Och den sista punkten är de kemikalier som används i GMO-produktionen, som ”förgiftar landet” och ”inte ingår i hälsosam och kulturellt anpassad mat”.

Mariam Mayet, en miljöadvokat som representerar BioWatch South Africa, talade för ökad användning av bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs.

Den växande skadedjursresistensen har tvingat Monsanto, en av de största producenterna av GM-grödor och bekämpningsmedel, att sälja mer kemikalier till jordbrukarna för bekämpning av epidemin, sade hon. Monsanto har helt övergett den majssort som de använde och har infört en annan sort.

”Även detta kommer att resultera i insektsevolution, vilket kräver mer bekämpningsmedel, så ekorrhjulet kommer att fortsätta snurra”, sade hon via mejl.

Mayet håller inte med om det vanliga påståendet att GM-grödor minskar användningen av bekämpningsmedel, leder till större avkastning, och är mindre känsliga för skadedjur och torka.

I USA, till exempel, ledde införandet av genmodifierade grödor till en nettoökning av bekämpningsmedelsanvändningen, sade Mayet, och citerade forskning från Organic Center. Från 1996 till 2009 ökade spridandet av bekämpningsmedel med 144 000 ton. I Brasilien ökade försäljningen av bekämpningsmedel med 72 procent från 2006 till 2012.

”Vi tycks efterapa dessa tendenser här i Sydafrika”, sade hon. ”Över hälften av vår GM-majs är nu herbicidtolerant och inhemsk användning av glyfosat [en typ av ogräsmedel] har följaktligen skjutit i höjden från 12 miljoner liter 2006, till 20 miljoner liter i dag. Dessutom, ökade glyfosatimporten mellan 2007 och 2011 med 177 procent.”

”Detta är särskilt oroande när det gäller Sydafrika, eftersom det är tydligt att våra myndigheter för livsmedelssäkerhet inte har kapaciteten att på lämpligt sätt övervaka halten av bekämpningsmedelsrester i vår mat.”

Landets Department of Environmental Affairs webbsida beskriver de potentiella fördelarna med GM-grödor, däribland högre avkastning och lägre användning av bekämpningsmedel. Men departementet beskriver också de viktigaste farhågorna, inklusive potentiella risker för människors och djurs hälsa.

GM-grödor granskas av flera myndigheter innan de godkänns för kommersiell produktion. Noterbart var att en typ av lokalt utvecklad GM-potatis inte godkändes år 2009, fastän 49 sorters raps, bomull, majs, ris och sojabönor har godkänts i landet.

Dessutom är spannmålsimporten från USA inte tillåten i Sydafrika om inte ett medföljande tillstånd intygar att säden är mald och inte kan sås i landet. Majs från USA får inte föras in över huvud taget.

Tjänstemän säger att de vill se till att GMO inte helt tar över lokala sorter.

Belysande för tänkesättet hos många förtroendevalda som talade under en parlamentarisk debatt 2006 om tilläggslagar rörande GMO, var vad dåvarande parlamentsledamoten Dr Ruth Rabinowitz sade: ”trots att Sydafrika inte hade råd att inte utveckla biotekniken, kunde det inte heller ha råd att inte utveckla det ekologiska jordbruket eller [odling av] inhemska grödor.”

”Båda dessa två områden höll på att offras för att utveckla bioteknik”, sade hon.

Ett aktuellt lagförslag kunde täppa till ett kryphål i den nuvarande GMO-märkningslagen, och kräva att all mat med mer än 0,9 procent genmodifierade ingredienser märks.

The Department of Science and Technology’s slår fast i sitt manifest om bioteknik att GMO-grödor är säkra eftersom allt som godkänts i Sydafrika har varit ”föremål för omfattande tester och förordningar”. Samtidigt, säger de: ”Det finns grupper som tror att effekterna av GMO endast kommer att fastställas efter många, många år av konsumtion, och tills dess ska vi gå försiktigt fram.”

Det verkar inte som om några studier om hälsoeffekter av GM-mat har genomförts i landet, även om forskare har tittat på flera andra aspekter.

Sydafrikanska forskare utvecklar unika GM-sorter som inte finns någon annanstans. Detta kan dock orsaka problem vid export till länder som förbjuder icke godkända GM-sorter, enligt en undersökning 2010 från Council of Scientific and Industrial Research med titeln ”GMOs in Africa: Opportunities and Challenges in South Africa”.

Flera problem kvarstår i landet, bland annat begränsad finansiering av bioteknikforskning inom jordbruket och en brist på utbildade experter på biodiversitet, vilket betyder att bara en GM-gröda (MON810) av 129 i landet bevakas.

Fastän produktionen av genmodifierade grödor och icke genmodifierade grödor hålls åtskilda, visade en undersökning år 2011 från South African National Biodiversity Institute ett flöde av gener från GM Bt-majs till icke-GM-majs. Eftersom de flesta jordbrukare nu odlar GM-majs, och korsbefruktning sker trots försök att separera grödorna, är det svårt att hitta icke-GM-majs i landet.

En studie av 7 000 vuxna från 16 år och äldre i hela landet, visade att åtta av tio sydafrikaner inte har någon kunskap om bioteknik. 2005 års undersökning av Public Understanding of Biotechnology fann att 63 procent av dem som svarat inte visste om de någonsin hade ätit livsmedel som innehöll genmodifierade ingredienser.

Även år 2005 rapporterade forskare från GMO Testing Facility vid University of the Free State om att det saknades ett system för att kontrollera det som anges på etiketterna. De fann att 71 procent av produkterna i sydafrikanska butiker som är märkta med ”icke-GM”, ”GMO-fri”, ”biodynamisk”, innehöll genmodifierade ingredienser.

Epoch Times undersöker ämnet genmodifiering, särskilt med dess betydelse för livsmedelsproduktionen, med en serie med titeln ”Den globala GMO-debatten”. Varje artikel i denna serie fokuserar på rollen och mottagandet av genetiskt modifierade organismer (GMO) i ett annat land. Se alla artiklarna om GMO och Bioteknik här (på engelska)

Mera i samma ämne: GMO i Sydafrika: Fakta i korthet  (på engelska)

via Den globala GMO-debatten: Sydafrika största GMO-producenten i Afrika

Mer i detta ämne:

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

"VAD TÄNKER DU OM DETTA?"

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.