Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

6 oktober, 2014 kl. 07:06 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


Susanne Larsson
Epoch Times

”Trådlös teknik bör inte användas i skolor och förskolor”. Den rekommendationen kommer från tre experter i en skrivelse till svenska myndigheter. Skrivelsen sammanfattar vad forskningen visat när det gäller hälsorisker som har samband med exponering för strålning från trådlös teknik.

Bakom skrivelsen står cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro universitetssjukhus, Cindy Sage, projektledaren för Bioinitiativrapporten, USA, samt David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö, University of Albany, USA.

Bioinitiativrapporten från 2013 omfattade 1800 vetenskapliga studier som sammantaget visade att trådlösa nätverk och trådlöst uppkopplade datorer utgör en hälsorisk för barnen och att de gällande gränsvärdena bör sänkas kraftigt.

De tre experterna bakom skrivelsen deltog i Bioinitiativrapporten tillsammans med 26 andra experter som gått samman och arbetat med granskningen.

Den aktuella skrivelsen varnar för användningen av trådlösa nätverk i miljöer där barn vistas. Skolorna bör i stället använda sig av trådbunden uppkoppling, uppmanar man.

Experterna varnar för att strålningen ökar risken för cancer och neurologiska sjukdomar och hänvisar till vetenskapliga studier som beskriver skadlig påverkan redan vid exponeringsnivåer under gällande gränsvärden.

Trådlös teknik utgör en hälsorisk för både vuxna och barn men det är speciellt barnen som är mest sårbara. Redan för det ofödda barnet utgör strålningen en hälsorisk. Påverkan på inlärningsförmåga, minne och beteende har påvisats hos både djur och människor som exponerats för strålning under fosterstadiet.

I skrivelsen understryker experterna att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av Världshälsoorganisationens forskningsorgan för cancer (IARC).

”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver de.

Källa: www.stralskyddsstiftelsen.se

via Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

Relaterade artiklar

Annonser

Även kor påverkas av mobilmasters strålning

19 augusti, 2014 kl. 07:31 | Publicerat i hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Strålskyddsstiftelsen

Ny forskning från Zurichs universitet visar att inte bara människor utan även kor påverkas av strålning från mobilmaster och även att känsligheten varierar mellan olika individer. Forskningen har tidigare visat att mobilmasters strålning är en hälsorisk, bland annat risk för cancer.

Pressmeddelande 15-08-2014 (pdf)

Den nya vetenskapliga undersökningen från Schweiz visar att kor som exponerades för strålning från mobilmaster fick förändringar i tre olika enzymer som ingår i kroppens egna försvar mot oxidativ stress. Oxidativ stress är ett tillstånd av obalans då bildningen av fria radikaler blir för stor i förhållande till kroppens egna antioxidantförsvar. Oxidativ stress anses vara en bidragande faktor vid flera akuta och kroniska sjukdomar och är sannolikt också inblandad i cellernas åldrande.

Forskarna från den veterinärmedicinska enheten vid Zurichs Universitet lät exponera tio kossor under sammanlagt 3 månader för strålning från en GSM-sändare. Blodprov togs från kossorna både före, under och efter exponeringen. I övrigt fick kossorna samma mat och behandling som vanligt. De olika enzymer som undersöktes var glutation, superoxiddismutas och katalas.

Resultaten visar att halterna förändrades i blodet under och efter exponeringen, jämfört med före exponeringen. Resultaten visar också att känsligheten för strålningen varierade, också bland kor. Vissa kor reagerade mer än andra. Forskarna konstaterar att resultaten sammanfaller med undersökningar av människor som visar att även människor är reagerar på olika sätt och är olika känsliga.

Forskningsledaren Michael Hässig har tidigare visat att kalvar som exponeras för strålning från mobilmaster har förhöjd förekomst av grå starr samt att mobilstrålning leder till bildning av oxidativ stress i ögat från kalvarna.

Strålskyddsstiftelsen noterar att effekterna observerades trots att korna exponerades för strålningsnivån 12 V/m, långt under tillåten strålning (45-61 V/m) från mobilmaster och trådlösa nätverk som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM hävdar att deras långt högre gränsvärde skulle skydda allmänheten med god marginal till påvisade hälsoeffekter. Det är bevisligen ett felaktigt påstående eftersom omfattande forskning sedan lång tid visat hälsorisker vid betydligt lägre nivåer, vilket Strålskyddsstiftelsen pekat på vid återkommande tillfällen.

Läs mer: Även kor påverkas av mobilmasters strålning

Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

10 juli, 2014 kl. 10:27 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


June Fakkert
Epoch Times

Forskare är oeniga om hur mycket elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och andra apparater kan vara riskfyllt för foster och små barn, men regeringar, hälsoorganisationer och försäkringsbolag förespråkar försiktighet.

Barnets snabba utveckling i livmodern är en fantastisk och känslig process och störningar under den här tiden kan få livslånga konsekvenser.

”Vi vet att exponeringar under graviditeten kan få livslånga konsekvenser på grund av den känsliga perioden då hjärnan växer och utvecklas”, sade barnneurologen Maya Shetreat-Klein, när hon talade på en presskonferens vid Babysafe Wireless Project, som initierats för att öka medvetenheten om riskerna med elektromagnetisk strålning för små barn.

Barn har mindre hjärnor, tunnare skalle, mjukare hjärnvävnad och ett större antal snabbt delande celler, vilket gör dem mer mottagliga för skador från exponering från mobiltelefonen än vuxna, säger läkaren Shetreat-Klein.

”Oroande vetenskapliga fakta angående mobiltelefoners effekter på hjärnans utveckling, fortsätter att avslöjas.”

En sådan studie har letts av Hugh Taylor, chef för avdelningen för forskning kring obstetrik, gynekologi och reproduktion vid Yale University School of Medicine, i USA.

Forskare placerade mobiltelefoner i burar med dräktiga möss. De lät vissa mobiltelefoner vara på kontinuerligt under graviditeten, och lät vissa vara helt avstängda. De unga mössen vars mödrar exponerats för strålning från de påslagna mobiltelefonerna var mer hyperaktiva och hade sämre minne än de unga möss vars mödrar levde med de avstängda mobiltelefonerna.

”De sprang runt i dessa burar så det studsade mot väggarna, helt obekymrade, något som i våra ögon liknar ADHD hos barn”, sade Taylor på presskonferensen.

Elektromagnetiska fält och sunt förnuft

Bakom debatten om riskerna med elektromagnetisk strålning är det faktum att elektromagnetiska fält kan vara naturliga – som när joner byggs upp i luften innan ett åskväder, såväl som konstgjorda – som till exempel energin från en mikrovågsugn som kokar ditt tevatten på två till tre minuter.

Frekvensen från ett elektromagnetiskt fält bestämmer dess effekt på den mänskliga kroppen. Så medan vi inte är rädda för att utsättas för luften innan ett åskväder, så hindrar sunt förnuft (och tillverkarens säkerhetsmekanismer) oss från att stoppa in våra händer i en mikrovågsugn när den är påslagen för att känna om vattnet är hett.

Strålningsfrekvensen från mobiltelefoner, läsplattor och Wi-Fi-routrar ligger någonstans mellan åskvädersluft och mikrovågor, och dess säkerhetsprofil befinner sig i den skumma gråzon som kräver att konsumenterna själva håller sig informerade och medvetna, samt skyddar sig, även om vetenskapen inte är entydig.

Mobiltelefonerns säkerhetsstandard

En orsak till att forskarna sannolikt inte kommer att slutgiltigt kunna bevisa att mobiltelefonstrålning skadar barn är att det skulle vara oetiskt att genomföra de studier som krävs. Sådana experiment skulle kräva test- och kontrollgrupper och ingen förälder skulle anmäla sitt barn till att delta i en testgrupp, förklarar Devra Davis.

Davis är ordförande vid Environmental Health Trust, som utbildar och informerar om hälsorisker inom miljö, och prisbelönt författare till  boken  ”Disconnect: The Truth About Cellphone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your Family.”

Enligt Davis, har mobiltelefoner ursprungligen testats på fullvuxna män och har aldrig testats på kvinnor och barn.

Mobiltelefonens säkerhetsstandarder har heller inte uppdaterats på 17 år, innan smartphones, läsplattor och Wi-Fi blev allmänt förekommande och användningen av apparater som avger strålning började användas av barn.

Budskapet att ta med sig hem handlar om försiktighet – varje förälder kan begränsa små barns exponering för elektromagnetism.

En sammanfattning av vad ansvariga instanser säger om strålning och exponering för barn:

Vad anser myndigheter

USA:s regering anser det vara utan risk att använda mobiltelefoner som har en specifik absorptionshastighet (SAR-mängden radiovågor som tas upp av kroppen) på 1,6 watt per kilogram (W/kg) eller mindre.

Strålsäkerhetscentralen i Finland (STUK) har värderat Apple iPhone 4 till 1,07 W/ kg och Samsung SGH-E330 till 1.17 W/kg. Nokia och Motorola-telefoner har testats lägre, enligt rapporten.

Europaparlamentet rekommenderar att skolor och klassrum ”ges prioritet till trådbunden internet-anslutning och strikt reglerar skolbarnens användning av mobiltelefoner i skolmiljöer.”

Fransk lag kräver att alla mobiltelefoner som säljs i landet har SAR (strålningsmått, specifik absorptionsnivå, övers. anm.) tydligt märkta samt rekommendationen att användarna begränsar exponering från mobiltelefon mot huvudet med hjälp av ett headset. Den förbjuder även reklam för mobiltelefoner till barn under 14 år och förbud mot att ge eller sälja någon apparat speciellt avsedd för barn under 6 år som sänder ut radiosignaler.

Israel har förbjudit Wi-Fi i förskolor och lågstadieskolors klassrum och begränsar Wi-Fi till en timme om dagen för de yngre barnen.

Belgien har förbjudit försäljningen av mobiltelefoner till barn under 7år.

Vad anser organisationer

Världshälsoorganisationen rapporterar att hittills har ”inga negativa hälsoeffekter fastställts som skulle ha orsakats av mobiltelefoner”. Men WHO varnar också för att ”de elektromagnetiska fält som produceras av mobiltelefoner är klassificerade som möjligt cancerframkallande för människor”, av The international Agency for Research on Cancer.

En hög prioritet på WHO:s forskningsagenda är att utveckla en bättre kunskap om strålningens effekter i livmodern och för små barn.

Den tyska Academy of Pediatrics rekommenderar att föräldrar begränsar barns användning av mobiltelefoner.

American Academy of Pediatrics (AAP) skrev att barn ”påverkas oproportionerligt av alla miljöexponeringar, inklusive strålning från mobiltelefoner”, i ett brev förra året och uppmanade Federal Communications Commission (FCC), en federal myndighet i USA som ansvarar för etermedier, att anta strålningsstandarder som skyddar barn. AAP rekommenderar också att barn under två år inte ska vistas alls vid skärmar.

Vad säger försäkringsbolag

Lloyds of London och Swiss Re, två stora försäkringsbolag, har båda vägrat att ersätta mobiltelefonföretag för hälsorelaterade stämningar av mobiltelefonanvändare.

2010 skrev Lloyds att ”EMF-fall (EMF=elektromagnetiska fält) kan vara mer komplexa än asbestkrav” i sin rapport från 2013 om dess ökande risker. Swiss Re, ett ledande globalt försäkringsbolag, placerar ”oförutsedda konsekvenser av elektromagnetiska fält” i den högsta påverkande kategorin tio år framåt.

Tio sätt att minska den trådlösa strålningen

BabySafeProject.org ger följande tips:

1. Undvik att bära din mobiltelefon på din kropp (dvs i en ficka eller bh).

2. Undvik att hålla en mobiltelefon mot kroppen när den används.

3. Använd din mobiltelefon på högtalarinställning eller med headset.

4. Undvik att använda den trådlösa enheten i bilar, tåg eller hissar.

5. Undvik trådlösa telefoner, särskilt när du sover.

6. När det är möjligt, anslut till Internet med trådbundna kablar.

7. Vid användning av Wi-Fi, anslut bara för att ladda ner och koppla sedan ur.

8. Undvik långvarig eller direkt exponering av Wi-Fi-routrar.

9. Koppla ur Wi-Fi-routern i hemmet när den inte används (det vill säga, vid läggdags).

10. Sov så långt bort från trådlösa apparater som möjligt.

via Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

Fler artiklar

Tidigare vd för Microsoft varnar för hälsorisker med trådlös teknik

20 februari, 2014 kl. 15:57 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplatta”

Susanne Larsson
Epoch Times

I en artikel i Vitality Magazine varnar Frank Clegg, tidigare vd för Microsoft i Kanada, för det som han kallar för ”det osynliga hotet” från den trådlösa tekniken. Idag arbetar han med att informera allmänheten om hälsoriskerna och hur man bäst skyddar sig från strålning. Barnen ska inte vistas i närheten av mobiltelefoner eller läsplattor, manar han.

Frank Clegg som i många år lett världens största företag inom trådlös teknik, leder idag den kanadensiska motsvarigheten till den svenska Strålskyddsstiftelsen, Canadians for Safe Technology (C4ST).

Under årens lopp har Frank Clegg fått bekräftat från människor han mött hur deras hälsa påverkats negativt av elektromagnetisk strålning och hur hälsan förbättrats när de vidtagit åtgärder för att slippa strålning i sin närmiljö.

I artikeln berättar han också om hur flera länder sett över sina rekommendationer och lagar kring den trådlösa tekniken sedan WHO för tre år sedan bedömde att strålningen skulle kunna orsaka cancer.

Människor har olika känslighet för strålning, men för barn och foster kan strålning allvarligt påverka hjärnans utveckling, menar Frank Clegg som anser att barnen aldrig ska vara i närheten av en uppkopplad mobiltelefon eller elektronisk läsplatta.

I artikeln hänvisar han till en nyligen publicerad studie från Yale Medical Group som visat på risker för exponering under graviditeten.

I studien har Hugh S. Taylor, professor vid Yale Medical Group, och hans medarbetare sett att möss som utsatts för exponering av mobiltelefonstrålning i livmodern senare utvecklat beteendeproblem som liknar ADHD.

Strålskyddsmyndigheten i Sverige skriver i ett öppet brev som publicerats på dess hemsida till landets skolor att ”det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk”.

Myndigheten anser därför att det inte finns strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.

Brevet skrevs i oktober förra året med anledning av att Strålskyddstiftelsen informerat landets skolor och förskolor för riskerna med användning av trådlösa datornätverk, datorer och surfplattor i barnens närmiljöer.

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen säger till Epoch Times att hon förstår att de motstridiga budskapen kan verka förvillande och uppmanar alla att själva granska den forskning som finns om risker med den trådlösa tekniken.

– Jag försäkrar att det finns omfattande vetenskapliga belägg för hälsorisker samt att allt fler experter nu varnar för en folkhälsokatastrof till följd av den trådlösa tekniken, säger Mona Nilsson.

– Vi hör ständigt om hur ADHD, sömnproblem, psykisk ohälsa och cancer ökar. Den trådlösa tekniken måste förbjudas i skolorna. Allmänheten måste få information om de stora hälsoriskerna med trådlös teknik.

Fakta om Strålsäkerhetsmyndigheten och Strålskyddsstiftelsen

  • Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. De har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
  • Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen, på kort eller lång sikt.

Källor:

….

via Tidigare vd för Microsoft varnar för hälsorisker med trådlös teknik

Mer i detta ämne:

Frankrike vill skydda barnen från wifi

18 februari, 2014 kl. 17:02 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik | Lämna en kommentar

Ny lag ska begränsa användningen av wifi på dagis och skolor

Susanne Larsson
Epoch Times

Franska nationalförsamlingen har röstat ja till ett lagförslag som förbjuder användningen av wifi på förskolor och fastslår samtidigt att wifi i skolorna ska stängas av när det inte används. Även reklam för trådlösa kommunikationsprodukter, som exempelvis surf- och läsplattor till barn under 14 år ska förbjudas.

Det är överenskommelse mellan de gröna och socialisterna som har resulterat i den nya lagen som syftar till begränsa strålningen i miljöer där barn vistas.

Frankrike är ett av de länder i Europa som ligger i framkant när det gäller att skydda allmänheten mot strålning. Förra året kom en rekommendation i den franska skollagen om att alla skolor ska prioritera fasta nätverk framför trådlösa.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har en helt annan uppfattning när det gäller trådlösa nätverk och anser att det saknas vetenskapliga bevis för att strålning skulle vara förenad med hälsorisker, vilket det låtit meddela landets skolor i ett brev i höstas.

Vid Strålskyddstiftelsen som arbetar för att informera om strålningens risker gläds man åt den nya franska lagen och hoppas den kan leda till att även de ansvariga i Sverige vidtar åtgärder för att skydda allmänheten mot strålningsriskerna från trådlös teknik.

– Det finns omfattande belägg för att strålningen från trådlös teknik orsakar cancer och en lång rad andra hälsorisker och det är bråttom att lagen skärps även här. Ledande medier i Frankrike har under flera år återkommande beskrivit riskerna vilket bäddat för politiska initiativ, till skillnad från i Sverige där ledande media nästan uteslutande okritiskt återgett myndigheternas felaktiga budskap, säger Mona Nilson, vice ordförande vid Strålskyddsstiftelsen.

via Frankrike vill skydda barnen från wifi

Mer i detta ämne:

Risk för ADHD och andra beteendestörningar

18 februari, 2014 kl. 16:40 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Strålskyddsstiftelsen

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för beteendestörningar samt ADHD-symptom. Flera undersökningar har visat samband mellan exponering för mobilstrålning och ADHD-liknande symtom, både i studier av människor och i djurförsök. Strålningen har en stresseffekt på alla levande varelser som i sin tur kan orsaka aggressivt beteende och ökad irritationsbenägenhet.

Om exponeringen sker i fosterlivet kan bestående beteendestörningar uppstå. Forskning har visat att möss som exponeras i fosterlivet får sämre minne och ADHD-liknande beteende som fullvuxna. Samma undersökning kunde också visa att beteendestörningarna sannolikt berodde på att strålningen leder till störningar i nervcellernas kommunikation. Överföringen mellan nervcellerna av det för hjärnfunktionen viktiga ämnet glutamat försämras. Det kan i sin tur leda till problem för hjärnan att bearbeta information och ADHD-symtom.

Strålningen kan alltså ha samma påverkan på foster som andra kända skadliga ämnen som tobak och alkohol. Även relativt låg exponering under känsliga faser av fostrets utveckling kan få stora effekter jämfört med exponering som vuxen. Rökning under fostertiden leder exempelvis också till en ökad risk för beteendestörningar senare i livet.

Det är oroväckande att beteendestörningarna ökar krafitgt i samhället samtidigt med den kraftiga ökningen av elektromagnetisk strålning i vår miljö och användningen av trådlös teknik. Det är särskilt alarmerande att barn och unga drabbas:

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan beteendestörningar och elektromagnetisk strålning.

  • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012) Läs om undersökningen här.

Läs mer: Risk för ADHD och andra beteendestörningar

Strålskyddsstiftelsen informerar om strålningsrisker och verkar för stärkt skydd för människor och miljö Läs mer

Professor oroad över strålning och barn

27 januari, 2014 kl. 07:36 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa har läst hundratals rapporter om mobiltelefoner, trådlösa miljöer och hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste skyddas, använd flygplansläge i mobiler och läsplattor, säger han.”

Se en lång intervju med Nyberg!

25 dagar kvar

Vad har hänt sen sist II?

25 maj, 2013 kl. 09:19 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kina, Kultur, Mat, mänskliga rättigheter, Miljöfrågor, mobilstrålning, Natur, recept, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Då jag inte har postat några artiklar på länge så lägger jag in en del av dem som varit så kan ni välja ut de som är intressanta för er.

Just stick this portable outlet to your window to start using solar power

By Sarah Laskow

We have seen a lot of solar chargers in our day. And among all of them, this is the first one we’ve seen that we will definitely run out and buy as soon as it’s made available in the U.S. It’s a portable socket that gets its power from the sun rather than the grid. You plug into a window instead of into the wall. It’s easy.

via Just stick this portable outlet to your window to start using solar power | Grist

Frekvent använda ord utvecklas mycket långsammare än andra ord

Zachary Stieber
Epoch Times

Ett antal ”ultrakonserverade” ord som används frekvent idag, och användes ofta även för tusentals år sedan, tyder på att forntida språk hade mer gemensamt med varandra än man tidigare trott.

via Forntida språk har gemensamma ord – Epoch Times

Nomaderna vet varför de flyttar på sig

Francisco Gavilán

När jag skulle resa genom Centralasien för femtielfte gången var jag ute efter nya och berikande upplevelser vilket skulle innebära att leva en tid med nomader i Song Kul i Kirgistan.

via Nomaderna i Kirgistan: Ett annat sätt att leva – Epoch Times

Strålskyddsstiftelsen ifrågasätter expertrapport

Susanne Larsson
Epoch Times

En ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som tonar ner hälsoriskerna med mobiltelefoner och trådlös teknik, ifrågasätts av Strålskyddsstiftelsen som hävdar att expertgruppen bakom rapporten har kopplingar till telekombranschen.

via Strålskyddsstiftelsen ifrågasätter expertrapport – Epoch Times

Jorden permanent deformerad av jordbävningar

Tara MacIsaac
Epoch Times

Geologer har upptäckt att jordskorpan inte är så elastisk som man tidigare trott. Jordskalv i norra Chile har orsakat permanenta deformationer av jorden.

via Jorden permanent deformerad av jordbävningar – Epoch Times

Skakande dokumentär om slaveri och tortyr i Kina

Matthew Robertson, Epoch Times

Tills helt nyligen skulle det ha varit omöjligt att producera en dokumentär i Kina om tortyr och slaveri i ett arbetsläger som drivs av myndigheterna, utan att bli kastad i fängelse. Den kinesiske oberoende filmaren Du Bin har dock gjort just detta. Han är nu i Hongkong och talar på filmvisningar och låter sig villigt intervjuas av utländska medier.

via Skakande dokumentär om slaveri och tortyr i Kina – Epoch Times

Kinesisk dokumentär avslöjar Mao-erans ’ungdoms-Auschwitz’

Michelle Yu
Epoch Times

”När jag dör, begrav mig på solsidan av kullen, för jag är rädd för kylan,” sade ett barn, nu namnlöst och utan ansikte, till sina tonåriga medfångar för ett drygt halvsekel sedan. För de 4 000-5 000 unga fångarna i arbetslägret Dabao var sådana önskemål vanliga, eftersom barnen omgavs av död varje dag.

via Kinesisk dokumentär avslöjar Mao-erans ’ungdoms-Auschwitz’ – Epoch Times

Kinesiska statliga medier undviker tortyroffer

Gu Qinger
Epoch Times

Kinesiska tortyroffer har konfronterat Xinhua, kommunistpartiets officiella propagandaorgan, om en artikel av Liaoningtjänstemän som förnekar att fångar utsatts för tortyr i arbetslägret Masanjia, nordöst om Kina.

via Kinesiska statliga medier undviker tortyroffer – Epoch Times

Svenska humlor exporteras till England

Global nedgång av pollinerad föda

Barbro Plogander
Epoch Times Sverige

– Jag tror inte att det kommer innebära några mordhot den här gången, säger Björn Cederberg entomolog. Hoten från arga medborgare kom då han förra våren sagt i media att han tillåtit insamling i Skåne av hundra vallhumlor för export till England.

via Svenska humlor exporteras till England – Epoch Times

Rawfood: Hummus utan bönor – dip med soltorkad tomat

Tess Masters

Jag älskar detta recept eftersom det går löjligt snabbt, är enkelt och laddat med mycket smak.

via Rawfood: Hummus utan bönor – dip med soltorkad tomat – Epoch Times

Myndigheterna kan inte förneka riskerna med mikrovågsstrålning

31 januari, 2013 kl. 09:13 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


STRÅLNING I en nyligen publicerad rapport baserad på 1800 studier beläggs riskerna med mikrovågsstrålning. Strålsäkerhetsmyndigheten låter som en stenplatta som hakat upp sig när de förnekar farorna med trådlös teknik, skriver Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, i en replik till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mona Nilsson
Strålskyddsstiftelsen

I en tidigare artikel på SVT Debatt beskrev jag de upprepade studier som visar att mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka psykisk ohälsa, sömnproblem och ADHD-symtom. Symtomen ökar med epidemiska proportioner i samhället i takt med vår ökade exponering. Den unga generationen ges sömnmedel, antidepressiva medel och ADHD-mediciner som aldrig förr.

I en ny rapport, Bioinitiativrapporten, baserad på 1800 studier och sammanställd av 29 världsledande experter, konstateras att beläggen för hälsorisker är omfattande. Barn, ungdomar och foster är särskilt i riskzonen.

Inför dessa alarmerande fakta låter Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som en gammal stenplatta som hakat upp sig: ”Inget tyder på att trådlös teknik är farlig för barn”, meddelar de på SVT Debatt.

Läs mer: Myndigheterna kan inte förneka riskerna med mikrovågsstrålning | Debatt | svt.se

Historiskt domstolsbeslut: Mobiltelefoner kan orsaka hjärntumörer

22 oktober, 2012 kl. 15:51 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Den italienske affärsmannen Innocente Marcolini använde sin mobiltelefon i arbetet upp till sex timmar varje dag i 12 års tid. Något som han hävdar ledde till att han drabbades av hjärntumör. Igår slog Högsta domstolen i Rom fast att han har rätt, skriver den brittiska tidskriften The Sun.

För första gången har en domstol slagit fast att det finns ett samband mellan flitig användning av mobiltetelfoner och tumörväxt. Nu har den drabbade Marcolini valt att gå ut offentligt för att problemet ska bli känt för allmänheten eftersom han anser att människor inte känner till riskerna.

”Jag talade i telefonen, oftast mobilen, i minst fem eller sex timmar varje dag på jobbet. Jag vill att det skall bli känt att det finns ett samband mellan min sjukdom och användningen av mobila och trådlösa telefoner”, säger Marcolini till The Sun.

Hans tumör fanns i den del av huvudet där Marcolini brukade hålla telefonen.

Marcolini vill att föräldrar ska veta att deras barn riskerar att bli sjuka av mobiltelefoner.

Angelo Gino Levis, professor och onkolog, har tillsammans med neurokirurgen Giuseppe Grasso hävdat att elektromagnetisk strålning kan skada cellerna, vilket gör att utvecklingen av tumörer är sannolik.

”Det här domstolsbeslutet är oerhört viktigt”, säger professor Levis till The Sun.

WHO uppmanade förra året till en begränsning av mobiltetefonanvändning och skattar dem som cancerframkallande enligt klass 2B.

Men en talesman för brittiska Health Protection Agency förnekar riskerna: ”Den vetenskapliga uppfattningen är att mobiltelefoner inte orsakar cancer.”

Enligt Mona Nilsson, journalist och författare som i flera år granskat hälsoriskerna med mobiltelefoner, visar den industrioberoende forskningen tydligt att mobilstrålning orsakar cancer och många andra sjukdomar. De experter som tillbakavisar riskerna är betalda av industrin, anser hon.

– Jag hoppas att domen leder till att riskerna blir mer allmänt kända. Klockan är fem i tolv – så många barn och ungdomar har intalats att tekniken är säker och använder den många timmar varje dag. Konsekvenserna kan bli fruktansvärda, säger Mona Nilsson till Epoch Times.

via Historiskt domstolsbeslut: Mobiltelefoner kan orsaka hjärntumörer – Epoch Times

Mer i detta ämne: Förhöjd risk för cancer av mobiltelefonanvändning visar forskare 

Stoppa wifi i skolorna uppmanar Israels hälsominister

2 september, 2012 kl. 10:52 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Israels biträdande hälsominister Yaakov Litzman har vädjat till utbildningsminister Gideon Sa’ar att omedelbart avbryta installationen av trådlöst internet, så kallat wifi, i skolorna.

Hälsoministern ser mycket allvarligt på riskerna med elektromagnetisk strålning, rapporterar tidskriften The Times of Israel.

I ett officiellt brev till utbildningsministern har hälsominister Litzman varnat för hälsoriskerna som eleverna utsätts för av de trådlösa nätverken. Litzman hänvisar till de medicinska forskningsrapporterna som han mottagit från advokat Michael Bach.

”Jag sympatiserar starkt med Bachs brev”, skriver Litzman. ”Jag har behandlat den här frågan mycket, även om jag inte är en professionell, och jag fruktar att den dagen kommer när vi ska ångra de oåterkalleliga skador som åsamkats våra barn.”

Vissa länder, bland annat Tyskland och delstaten Salzburg i Österrike, rekommenderar att wifi inte används i skolmiljöer. Europarådet förordade 2011 att medlemsländerna skulle använda fast internet i skolan i stället för trådlöst.

Mona Nilsson är journalist och författare som i många år bevakat riskerna med mobiltelefoner och elektromagnetisk strålning. Hon berättar att forskningen visar att exponering för strålning påverkar signalsubstanser och hormoner i hjärnan samt påverkar det centrala nervsystemets funktion.

När det gäller wifi ser hon både kortsiktiga och långsiktiga risker med att införa det i skolorna, vilket nu görs på bred front i svenska skolor:

– Det är logiskt att inte använda wifi i skolor eftersom det på kort sikt kan innebära försämrad inlärningsförmåga och sämre psykisk hälsa bland skoleleverna, men att det också får långsiktiga konsekvenser. På sikt ökar risken för cancer, neurologiska sjukdomar och svår elöverkänslighet, säger Mona Nilsson till Epoch Times.

Mona Nilsson anser att det är oacceptabelt både ur ekonomisk, folkhälsomässig och moralisk synpunkt att införa trådlös teknik i skolorna när de skadliga effekterna är så väldokumenterade.

– Våra barn måste kunna få gå till skolan utan att må dåligt och få sin hälsa förstörd, säger Mona Nilsson.

via Stoppa wifi i skolorna uppmanar Israels hälsominister – Epoch Times

 Mer i detta ämne:


Surfplattor i skolorna – en hälsorisk för barn

1 april, 2012 kl. 11:54 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Debattörerna: Håll surfplattor och smarta telefoner borta från barnen

Gunilla Ladberg
Lena Hedendahl
Mona Nilsson
Sylvia Lindheim

[…] Europarådet för mänskliga rättigheter uttalade förra året att trådlösa datanätverk inte bör användas i skolorna på grund av de hälsorisker som barnen utsätts för. Europarådet förordar att dess medlemsstater prioriterar trådbunden uppkoppling i skolorna.

Trådlösa datanätverk avger höga nivåer av sådan radiofrekvent strålning som av WHO är cancerklassad i samma kategori som bly och DDT. Bärbara datorer omges dessutom av starka lågfrekventa magnetfält. En ny vetenskaplig rapport konstaterar att nivåerna är så höga att utrustningen aldrig bör hållas nära kroppen.

Det är dock inte bara cancerriskerna vi vill lyfta fram. Minst lika allvarliga är de omedelbara hälsoproblemen. Vi som undertecknat känner till både lärare och elever som – när trådlös teknik införts i deras skolor – drabbats av svår migränliknande huvudvärk, yrsel, hjärtstörningar, utmattning och svårigheter att tänka klart. Det finns också ett antal barn som har fått så svåra symtom att de inte längre kan gå i skolan. Andra barn har snabbt tillfrisknat när de kunnat byta till en skola som inte har trådlösa system.

Allt fler föräldrar sätter dessutom smarta telefoner i händerna på sina barn utan att ha fått information om riskerna. Upprepande studier, från bland annat Göteborgs och Örebro universitet, har visat att mobilanvändning under barndomen ger psykisk ohälsa i form av beteendestörningar, depression, stress, sömnproblem och huvudvärk. Nyligen visade också forskare vid Yale University i USA att exponering under fostertiden leder till bestående beteendestörningar, liknande ADHD, samt försämrat minne.

Läs mer: Surfplattor i skolorna – en hälsorisk för barn | Miljö | Debattämnen | Debatt | Aftonbladet

Mobiltefonstrålning kan ge fosterskador

20 mars, 2012 kl. 07:46 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Möss som utsatts för strålning från mobiltelefoner under fosterstadiet får beteendestörningar, ångest och minnesproblem. Nu varnar forskare för att samma skador kan uppkomma hos människor.

Forskare vid Yale School of Medicine I USA har sett att möss som exponerats för strålning från mobiltelefoner under fosterstadiet uppvisade mer ADHD-symtom som hyperaktivitet, ångest och minnesproblem, än möss som inte exponerats för strålning, rapporterar The Telegraph.

Neurologiska undersökningar visade att exponering för strålning från mobiltefoner ledde till en onormal utveckling av nervceller i den del av hjärnan som kopplats till ADHD.

Enligt forskarna kan strålning från mobiltelefoner ge samma effekt hos människor.

Professor Hugh Taylor, från Yale University, tror att mobiltelefoner kan vara en av orsakerna till den ökning vi ser idag av beteendestörningar som ADHD.

Studien har publicerats i tidskriften Nature .

via Mobiltefonstrålning kan ge fosterskador – Epoch Times

Forskning: Mobil kan ge fosterstörningar

Av Tomas Lundin – metro

Enligt en ny studie kan det finnas ett starkt samband mellan kvinnors mobilanvändning under graviditeten och beteendestörningar hos barn. Resultaten förvånade forskarna och kan leda till nya rekommendationer.

Studien är ett samarbete mellan UCLA i Kalifornien och Aarhus-universitetet i Danmark. Drygt 13 000  danska mammor med barn födda i slutet av 1990-talet undersöktes och resultatet förbluffade forskarna.

Om studien

• Studien har genomförts på 13 159 barn som fötts i Danmark i slutet av 1990-talet. Barnen har följts till sju års ålder.

•  De som haft mammor som under graviditeten använt mobiltelefon led 54 procent högre risk att drabbas av beteendestörningar.

• De led också 25 procent högre risk att få känslomässiga problem, 34 procent högre risk att inte kunna relatera till sina kamrater och 35 procent högre risk att bli hyperaktiva.

• Det räckte med att använda mobiltelefon två eller tre gånger per dag för att risken skulle öka.

Läs mer: Forskning: Mobil kan ge fosterstörningar – metro

Foster påverkas av mobilstrålning

Av Mona Nilsson

Ett egyptiskt forskarlag ställde sig frågan om foster påverkas av strålning från en mobiltelefon. Utgångspunkten var att flera forskningsresultat visar på en negativ påverkan av elektromagnetisk strålning både på hjärtsjukdomar och på kycklingembryons överlevnad.

I en nyligen publicerad studie rapporterar forskare att såväl embryon som nyföddas hjärtan påverkas negativt om modern utsätts för mobilstrålning i 10 minuter1. I studien deltog 90 friska gravida kvinnor och 30 nyfödda barn.

De gravida kvinnorna delades in i tre grupper alltefter graviditetslängden: Grupp I var i vecka 25-30, grupp II var i vecka 31-35 och grupp III var i vecka 36-40.

Hjärtarytmi

Forskarna mätte fostrets och bebisarnas hjärtfunktion när modern hade en mobil i samtalsläge mot örat i 10 minuter. Hjärtfrekvensen hos fostren ökade efter exponeringen för mobilstrålningen, samtidigt som den mängd blod som hjärtat pumpar ut (så kallad cardiac output) minskade. Effekterna var störst ju yngre fostret var och minst hos de nyfödda. Forskarnas slutsats är att gravida kvinnor bör undvika att använda mobilen, särskilt under de första graviditetsveckorna.

– Vår studie visar att exponering för mobilstrålning leder till tachycardi (hjärtarytmi) hos foster, skriver forskarna.

Tachycardi är en normal respons hos hjärtat på stress. Men det kan vara skadligt och även livshotande. Om hjärtat pumpar för snabbt under en längre tidsperiod så förändras balansen mellan syre och koldioxid i blodets hemoglobin. Och hjärtarytmin kan även leda till att blodet pumpas ut mindre effektivt.

Läs mer: Foster påverkas av mobilstrålning – Miljömagasinet

Unga mobilanvändare riskerar psykisk ohälsa

11 mars, 2012 kl. 17:47 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Att ständigt vara uppkopplad och alltid tillgänglig är en verklighet för många unga. Intensivt användande av mobiler och datorer är en allvarlig risk för hälsan, visar en ny svensk studie.

Kommunikationsteknologin har gått fort och många unga har ett stort behov av att alltid ha kontakt med bekantskapskretsen och hålla sig uppdaterad i nyhetsflödet på internet. Men det är ett högt pris som unga höganvändare av datorer och mobiltelefoner får betala i form av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa.

Doktoranden Sara Thomée har tillsammans med forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i fyra olika studier undersökt hur den psykiska hälsan påverkas hos unga som använder datorer och mobil.

Till grund för undersökningen
ingick bland annat enkätsvar från 4 100 unga i åldern 20-24 år samt intervjuer med 32 unga höganvändare av datorer och mobiler.

Resultatet visar på en tydlig koppling mellan stress, sömnproblem, psykisk ohälsa och ett intensivt användande av mobiltelefoner och datorer.

– Vi har utforskat effekterna både kvantitativt och kvalitativt och följt upp personerna ett år senare. Slutsatsen är att en intensiv användning av kommunikationsteknik kan ha effekter på den mentala hälsan, säger Sara Thomée i ett pressmeddelande.

Hos både män och kvinnor ökade sömnbesvär och depressionssymtom vid flitig mobilanvändning.

– De personer som upplever mobiltelefonens ständiga tillgänglighet som stressande är de som i störst utsträckning rapporterar om mentala symtom, säger Sara Thomée.

Många unga sitter ofta uppe på nätterna vid datorn utan att ta pauser.

– Att ofta använda datorn sent på natten är inte bara associerat med sömnstörningar utan också med stress och psykisk ohälsa hos både män och kvinnor, säger Sara Thomée.

Thomée efterlyser ett förebyggande folkhälsoarbete som också bör innefatta råd och information till de unga om hur man använder kommunikationsteknologin på ett hälsosamt sätt.

– Det handlar till exempel vikten av att ta pauser, att ge tid för återhämtning vid intensiv användning och att sätta gränser för tillgängligheten, säger Sara Thomée.

Mona Nilsson, journalist och författare som i många år bevakat riskerna med mobiltelefoner och elektromagnetisk strålning, är inte förvånad över studiens resultat men bekymrad för de unga som hon anser vilseletts av myndigheter och industrin om riskbilden:

– Man känner till
sedan decennier hög exponering för elektromagnetiska fält och mobilstrålning är en stark stressfaktor samt att strålningen orsakar sömnproblem och depressiva syntom. Det beror på att strålningen påverkar signalsubstanser och hormoner i hjärnan samt påverkar det centrala nervsystemets funktion, säger Mona Nilsson till Epoch Times.

Mona Nilsson anser att skolorna bör ta sitt ansvar och stoppa användandet av mobiltelefoner och datorer under skoltid.

– Det är dags att man går ut och rekommenderar att barn och ungdomar inte bör använda mobilen annat än för SMS eller nödsamtal samt att det massiva införandet av läsplattor, bärbara datorer och trådlös uppkoppling i skolorna stoppas. Vi har redan allför många ungdomar som mår psykiskt dåligt och de långsiktiga konsekvenserna kan bli mycket allvarliga om vi inte börjar berätta sanningen om riskerna med den trådlösa tekniken, avslutar Mona Nilsson.

via Unga mobilanvändare riskerar psykisk ohälsa – Epoch Times

Mer i detta ämne:


Tillbaka till vardagen

16 augusti, 2011 kl. 13:11 | Publicerat i Andlighet, Barn, dagens tankar, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Mat, meditation, Miljöfrågor, mobilstrålning, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Så lider sensommaren mot sitt slut och hösten har sedan några dagar börjat anas i den allt klarare luften. Efter att ha varit ute och rest i vårt vackra sommarsverige, så har vardagen åter gjort sin entré i min tillvaro. Solen har följt med mig på min resa och jag kommer att lägga ut fler bilder på min fotoblogg så småningom. Var sak har sin tid…

Insikterna har varit många under resans gång. När man låter stunden ha sitt skeende och vilar och betraktar det som är, utan värdering och dömande, stilla i tanken och i hjärtat, så kan man upptäcka saker hos sig själv och andra, och om livet.

Den insikt som jag djupast bär med mig just nu är att om man söker bekräftelse från andra, söker bekräftelse i det yttre, så blir självet aldrig nöjt då dess natur är att det bara vill ha mer och mer. Om man istället slutar söka bekräftelse i det yttre och ger sig själv sitt eget självvärde, grundat på en realistisk syn på sig själv och vad man bör förbättra, återigen utan värdering och dömande, så ger det en stadigare grund att stå på och ett lugn infinner sig.

En annan viktig insikt är vikten av att ha ett optimistiskt sinne. Ett optimistiskt sinne som utifrån en realistisk bedömning av sakernas tillstånd i situationen kan ta kloka och visa beslut.

Här kommer några tips på läsvärda artiklar. En del av de artiklar jag publicerar på bloggen är inte så positiva då livet innehåller både negativt och postivt. Det viktigaste är dock att hitta lösningen på problemen utifrån att vara medveten om det som sker. Det är, enligt min mening, en betydelse av att ha ett postivt och optimistiskt sinnelag.

Om vi börjar med meditationen och dess kraft:

Meditation förbättrar sinnesstämningen
”Meditation kan ge goda effekter på hälsan redan efter fem veckor. “Slappna av med dina ögon stängda …” är något som människor borde prova, enligt en studie i tidningen Psychological Science som förknippar korta perioder av meditation med positiva humörförändringar.”

Meditation kan bromsa hjärnans åldrande
”En ny studie bekräftar det tidigare studier redan visat – att meditation kan hejda hjärnans åldrande. Amerikanska forskare har konstaterat att meditation verkligen ger mätbara positiva förändringar i områden i hjärnan som har betydelse för minnet och medvetandet, rapporterar Natural News.”

Sedan har vi kost och hälsa:

Kosten har betydelse för betygen
”För den som vill få bra skolbetyg är det ingen dum idé att äta upp grönsakerna på tallriken. Det finns nämligen samband mellan ett högt intag av folat och höga betyg, enligt en ny svensk studie.”

Du är vad din mat äter
”Sammansättningen av hönsfodret avgör vilka hälsoeffekter hönornas ägg ger konsumenterna, visar ny forskning.”

Ägg skyddar mot cancer och hjärtsjukdomar
”Ägg är ett perfekt förpackat livsmedel och en utmärkt källa till proteiner, lipider, mineraler och vitaminer. Nu har ägg också visat sig ha kraftfulla antioxidativa egenskaper som skyddar mot både hjärtsjukdomar och cancer, enligt en ny kanadensisk studie.”

Och om vår miljö:

Antibiotika i avloppsvatten hotar hälsan
”Rester av den antibiotika som vi människor eller djur behandlas med sprids vidare ut i miljön via avloppsvatten. Det här kan bidra till resistensproblematiken eftersom redan extremt låga koncentrationer av antibiotika kan anrikas och utveckla resistens visar ny forskning från Uppsala universitet.”

Varnar för bisfenol i dricksvattnet
”Det farliga ämnet bisfenol förbjöds nyligen i nappflaskor. Nu riskerar det att komma ut i dricksvattnet, enligt Sveriges Byggindustrier som uppmanar till stopp för en ny sorts renoveringar.”

Alarmerande ”lugnande” besked om mobiltelefoner och barn

”Ett svenskt-internationellt forskarlag presenterade nyligen resultatet från sin studie där de dragit slutsatsen att mobilanvändning bland barn inte ökar risken för hjärntumör. Kanske drog många föräldrar en lättnadens suck. Men kan vi lita på forskarna? Nej, säger en svensk expert som är oroad över resultaten och hon är inte ensam om att ha den uppfattningen.”

Sedan kan vi ju avsluta med lite galaktisk information 🙂

Vriden ring upptäckt nära Vintergatans centrum
”Rymdteleskopet Herschel har för första gången avslöjat en kall gasring nära Vintergatans centrum. Det finns dock ett mysterium kring upptäckten – ringen tycks vara spiralformad.”

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.