Djurlivet blomstrar i naturskyddsområden

4 oktober, 2014 kl. 07:07 | Publicerat i hållbar utveckling, Miljöfrågor, Natur, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,


Jeremy Hance, news.mongabay.com

Naturskyddsområden fungerar. Det är slutsatsen i en ny analys av fler än 80 olika studier av parkers och naturreservats effektivitet när det gäller att skydda naturlivet. Den nya studien, som publicerats i tidskriften PLOS ONE, har funnit att det i naturskyddsområden i allmänhet finns ett rikare växt- och djurliv samt större biologisk mångfald än i närliggande områden.

”Det här positiva resultatet ger vissa hårda data som visar att det är värt att investera i naturskyddsområden för bevarande av biologisk mångfald”, sade huvudförfattaren Bernard Coetzee på Monash University till mongabay.com.

Forskningen fann att det i genomsnitt fanns både fler arter och större antal djur när det gällde däggdjur, reptiler, amfibiedjur, fåglar och leddjur inom naturskyddsområden än utanför gränserna. För växter rapporterade forskarna större variation och en ”icke signifikant” skillnad mellan växter innanför och utanför områdena.

”’Icke signifikant’ betyder att vi inte har tillräckligt med data, eller att data är alltför varierande, för att kunna säga att det finns större, eller mindre, biologisk mångfald innanför jämfört med utanför reservaten”, sade Coetzee. ”Det betyder inte att naturskyddsområden är ineffektiva i bevarandet – det betyder troligen snarare att vissa fungerar bättre än andra.”

Sydamerika undantaget

Regionalt fann Coetzee och hans team också att naturskyddsområden var effektiva i allmänhet. Det enda undantaget var Sydamerika, där teamet också fann en ’icke signifikant’ skillnad.

”Det här mönsteret är inte enkelt att tolka”, sade Coetzee. ”En förklaring kan vara pressen från jakt. Vissa studier i vår analys fann högre grad av tjuvjakt inom naturskyddsområden, vilket krymper stora däggdjurspopulationer inom reservaten. Urskog går inte att ersätta när det gäller bevarande, men andra studier, särskilt de i Sydamerika, visar att stora markområden med lågt uttag eller med återväxande skog i viss mån kan bidra till bevarande, vilket innebär att den sammanlagda effekten av att utse särskilda skyddade områden inte är lika statistiskt tydlig i Sydamerika som i andra regioner.”

Coetzee understryker att resultaten i Sydafrika också kan bero på ett mindre antal exempel från den kontinenten.

”Andra studier med mycket större exempelomfång, i urskogar och inte bara i naturskyddsområden som i vår studie, har funnit mycket positivare signaler för Sydamerika. Sammantaget tyder våra resultat på att den bästa strategin för att bevara den biologiska mångfalden är att inte förändra de primära habitaten och mycket av det uppnås genom att upprätta naturskyddsområden.”

Storleken av mindre betydelse

Intressant nog fann man vidare i studien att platsen och storleken på naturskyddsområdet tycktes ha lite att göra med dess förmåga att skydda den biologiska mångfalden. Dessutom visade de socioekonomiska förhållandena i länderna också ringa påverkan i studien.

”Det är ingen tvekan om att större naturskyddsområden i allmänhet gynnar den biologiska mångfalden mer än de små, och även att socioekonomiska och politiska faktorer ytterst kommer att hjälpa till att forma ödet för den biologiska mångfalden”, sade Coetzee. Han tillade dock att deras resultat också visar ”att biologisk mångfald gynnas av själva etablerandet av naturskyddsområdena, då naturskyddsområden kompenserar för åtminstone lite av pressen på den biologiska mångfalden.”

För närvarande täcker naturskyddsområden nästan 12 procent av landytan i världen (men mindre än tre procent av haven). Naturskyddsområden på land betraktas faktiskt som en av de största framgångarna för bevarande på planeten det senaste århundradet. Många naturskyddsområden är dock fortsatt hotade av finansieringsproblem och dålig styrning, liksom av illegal avverkning, tjuvjakt, gruvdrift, av den fossila bränsleindustrin, klimatförändringar och annan påverkan.

Än värre är att naturvårdare på sistone har noterat att ett antal regeringar har vidtagit åtgärder för att krympa, nedgradera eller till och med avveckla hela naturskyddsområden på begäran från mäktiga industrier.

”Vi har nu hårda data som visar att naturskyddsområden i allmänhet fungerar för att bevara den biologiska mångfalden, men nästa steg är att agera för att se till att täckningen blir bättre och för att säkra att de behålls långsiktigt”, sade Coetzee.

Citat: Coetzee BWT, Gaston KJ, Chown SL (2014) Local Scale Comparisons of Biodiversity as a Test for Global Protected Area Ecological Performance: A Meta-Analysis. PLoS ONE 9(8): e105824. doi:10.1371/journal.pone.0105824

Artikeln skrevs ursprungligen av Jeremy Hance, skribent på news.mongabay.com. För att läsa originalartikeln och för att få mer information, klicka här.

via Djurlivet blomstrar i naturskyddsområden

Relaterade artiklar

Fler artiklar

Annonser

Kinas miljökatastrof

14 augusti, 2014 kl. 09:06 | Publicerat i hälsa, hållbar utveckling, Kina, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, Natur, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,


Hong Jiang

Kinas miljö har utsatts för sådana övergrepp under den urbana och industriella utvecklingen att föroreningar i luft, vatten och mark har nått alarmerande nivåer. ”Det handlar om en skala och en hastighet som världen aldrig tidigare har skådat”, enligt Jennifer Turner, chef för China Environment Forum vid Woodrow Wilson Center. Vad vet vi? Vad kan göras?

Pekings luftföroreningar nådde i januari 2013 en så dramatiskt hög nivå att ett nytt ord, ”airpocalypse,” myntades. Ordet har sedan dess använts för de alarmerande luftföroreningarna i Peking och andra kinesiska städer.

Pekings PM2,5-nivå nådde över 500 i januari 2013 och det höga indexet nåddes åter år 2014.

Sikten var så dålig i den smog-kvävda staden att skolarbetet stoppades.

Världshälsoorganisationen (WHO) använder PM2,5, partiklar mindre än 2,5mikrometer i diameter, som hälsoindikator, eftersom dessa kan ta sig in i blodomloppet och komma ned i lungorna och orsaka sjukdomar i luftvägarna, lungcancer och andra olika sjukdomar. Säker exponering för PM2,5 är 10 mikrogram per kubikmeter över året och 25 mikrogram per kubikmeter över en 24-timmarsperiod, vilket kallas PM2,5-index 12 respektive 25.

En forskningsrapport som gavs ut av Shanghai Academy of Social Sciences i februari 2013 placerade Peking som den stad som hade näst sämst livsmiljö av 40 större städer i världen, enligt Daily Mail. Rapporten klassade Peking som ”knappt lämplig” att bo i på grund av dess svåra luftföroreningar.

Smog är särskilt allvarlig i städer i norra Kina under eldningssäsongen på vintern när koleldning bidrar till luftföroreningarna. I oktober 2013 hade den nordliga staden Harbin rekordet med PM2,5-index på 1 000, med en sikt på mindre än 50 meter, enligt uppgifter från Kinas miljöskyddsbyrå.

Kinas otyglade och kolberoende utveckling utgör den direkta orsaken till luftföroreningarna. Kinas kolkonsumtion utgör halva världskonsumtionen, då kolet används som bränsle i världens näst största ekonomi.

Luftföroreningarna har allvarligt skadat människors hälsa. Baserat på en studie, ”2010 Global Burden of Disease”, som publicerades i december 2013 i den brittiska medicintidskriften The Lancet, medförde luftföroreningarna en för tidig död för 1,2 miljoner människor i Kina år 2010, vilket är cirka 40 procent av det totala antalet i världen.

Luftföroreningarna har förkortat den förväntade livslängden med 5,5 år i norra Kina, enligt en studie som utfördes av forskare från Kina, Israel och USA och publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences i fjol.

Kinas airpocalypse kväver inte bara de kinesiska städerna, utan påverkar också andra länder genom långväga transport av luftföroreningarna. Omkring 40-60 procent av föroreningarna med fina partiklar i Japan kommer från Kina, sade Hiroshi Tanimoto vid Japan’s National Institute for Environmental Studies till New York Times. Korea är ännu mer drabbat. Föroreningar har också förts över Stilla havet och påverkat västra USA.

Kinas airpocalypse går hand i hand med Kinas ställning som värsta utsläppare av växthusgaser, vilket påskyndar den globala klimatförändringen och ökar hotet om global uppvärmning.

Om luftföroreningarna är allvarliga så är vattenföroreningarna ett ännu större problem och svårare att lösa, enligt en artikel i The Economist.

”Stora delar av städernas vattenförråd är inte bara för farligt att dricka – det är för farligt att röra vid”, säger John Parker, globaliseringsredaktör på The Economist, i en videointervju. ”Man kan inte ens tvätta i dem.”

Data från den kinesiska regeringen år 2011 visar att över hälften av Kinas stora sjöar och reservoarer var alltför förorenade för mänskligt bruk. Grundvattnet, som står för en tredjedel av Kinas vattenresurser, är drabbat av liknande föroreningar. Av över 4 700 teststationer för grundvattenkvalitet visade cirka 60 procent ”relativt dåligt” eller värre föroreningsnivå. Hälften av befolkningen på landsbygden saknar tjänligt dricksvatten.

Kemiska fabriker, läkemedelsfabriker och kraftverk spyr ut föroreningar till vattendrag, och skapar döda zoner där de flyter fram. Ett anmärkningsvärt exempel är Huai-floden i centrala Kina, som dödförklarades av Elizabeth Economy i hennes kända bok ”The River Runs Black” om Kinas miljö från 2004.

Om Kinas luftföroreningar medför airpocalypse så har vattenföroreningar skapat incidenter som fått internationell uppmärksamhet. År 2007 täcktes Tai-sjön av en tjock matta av blågröna alger som är cancerframkallande, och hemska bilder därifrån har cirkulerat på internet. År 2006 förorenades Songhua-floden i nordöstra Kina av kemikalieutsläpp, och regeringens mörkläggning kritiserades från många håll. Många fler incidenter går dock obemärkta förbi.

I några fall har vattenföroreningarna varit sorgligt surrealistiska. Vattenlederna i staden Wenzhou i östra Kina var så förorenade av kemikalier att en tänd cigarett antände vattnet, vilket rapporterades i Daily Mail tidigare i år. Detta var inte första gången en flod brann, och andra bilder av vattenföroreningar visar hur vatten blivit svart eller rött eller orange, eller täckt med alger eller döda fiskar.

En rapport på chinadialogue visar att över hälften av Kinas städer hade vatten av ”dålig” eller ännu sämre kvalitet år 2012. Ma Jun, en miljöaktivist som leder en Peking-baserad grön NGO, sade till chinadialogue: ”Att bekämpa vattenföroreningar är en lika allvarlig och viktig utmaning för myndigheten som att bekämpa luftföroreningar… vattenföroreningar innebär en större hälsorisk för omkring 300 miljoner människor som lever i landsbygden.”

China Daily, en engelskspråkig tidning som publiceras av den kinesiska regimen, hade en ledarartikel där det fastslogs att: ”Jord som förorenats med tungmetaller urholkar grunden för landets livsmedelssäkerhet och blir till en hotande fara för folkhälsan”.

Nästan en femtedel av Kinas jordbruksmark är förorenad, enligt Kinas Ministerium för miljöskydd och Ministeriet för markresurser. Kemikalier som kadmium, nickel, arsenik, bly och kvicksilver förgiftar marken, eftersom de dumpas i vatten som används för bevattning.

I början av året medgav Ministeriet för miljöskydd att det finns 450 miljörelaterade ”cancerbyar” i Kina. Dessförinnan hade föroreningar av marken och dess hot mot hälsa och livsmedel fått begränsad uppmärksamhet i media, och den kinesiska regeringen hade behandlat data om markförorening som en ”statshemlighet”.

Att man ändrat sig berodde delvis på en skandal nyligen med kadmium i ris som gjorde att människor i Hunan blev rädda för att äta ris. Enligt affärstidskriften Caijing i Fastlandskina, inspekterade staden Guangzhou lokala restauranger och fann för höga kadmiumnivåer i 44,4 procent av riset och av risprodukter. Det mesta av riset kom från Hunanprovinsen.

Enligt Caixin New Century Magazine hade forskare från den Kinesiska vetenskapsakademin och andra institutioner rapporterat om kadmiumföroreningar år 2009. De tog prover från 100 risfält som låg nära gruvor i hela Hunanprovinsen, och fann att 65 procent av proverna överskred gränsvärdet för kadmium. Det förorenade riset hade nått den lokala och nationella marknaden.

WHO:s webbsida konstaterar att ”kadmium ger toxiska effekter på njurar, skelett och lungor och luftvägar”. Tungmetallen lakas ut ur gruvor och kemiska fabriker i Hunan.

Också i fokus är Hunans nya cancerbyar, däribland Shuanqiao. China Youth rapporterade att 26 personer i Shuanqiao dog av kadmiumförgiftning. Jordprover därifrån visade kadmiumhalter på 300 gånger den tillåtna nivån, och 509 av dess 2888 bybor testades positivt för kadmiumförgiftning. Kemikalien kom från kemifabriken Xianghe; byborna har klagat över föroreningar från den fabriken sedan 2006. Det här exemplet är bara toppen på isberget när det gäller förgiftning med kemikalier i Kina.

Inför den katastrofala miljöförstöringen har den kinesiska regeringen vaknat till. Premiärminister Li Keqiang meddelade på den nationella folkkongressen i början av året: ”Vi kommer att förklara krig mot föroreningar.” Li sade: ”Smog påverkar större delar av Kina, och miljöförstöring har blivit ett stort problem, vilket är naturens rödljusvarning för modellen med ineffektiv och blind utveckling.”

Den kinesiska regeringen har planer på att rena miljön. I september 2013 lanserade regeringen en plan på 1700 miljarder yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor) för att rena luften, och i början av året kom meddelande om en investering på 1850 miljarder yuan för att ta itu med vattenföroreningarna. Experter är dock osäkra på om dessa investeringar kommer att förändra situationen.

Vad som är oroande är regimens kvarvarande attityd, ”krig mot naturen”, som har gjort att tidigare miljösatsningar fått begränsad effekt. I Maos krig mot naturen förstörde drakoniska åtgärder i jordbruket uppbyggnaden av ekosystemen på landsbygden. Strävan efter ekonomisk utveckling efter Mao har överträffat den tidigare trenden med rekordhöga föroreningar av luft, vatten och mark från industriell och urban tillväxt.

Kina-experter tror att roten till Kinas miljöproblem kan sökas i toppstyrningen från kommunistpartiet, med dess korruption och brist på politiskt ansvarstagande och rättssäkerhet. Ekonomiska intressen som drivit tjänstemän har lett till att miljöföroreningen har fått fortgå okontrollerat. När en del förorenande fabriker stängs dyker andra upp.

”Miljöproblemen är främst till följd av en enpartikontrollerad, korrupt, omänsklig regering”, sade Ahkok Wong, universitetslektor i Hongkong, till ROAR Magazine.

Miljöförstöring har blivit till en växande källa till missnöje och protester i Kina. Redan på 1990-talet omfattade protester på Kinas landsbygd miljörelaterad förlust av mark. Sedan 2000-talet utvidgades storskaliga protester till städer där medborgarna protesterar mot förorenande fabriker och anläggningar. Enligt en Pew-undersökning stod miljöfrågor för hälften av protesterna under 2013 i Kina.

Utan några grundläggande förändringar i det politiska systemet är det svårt att förvänta sig några stora miljöförbättringar.

Så som Mao utplånade traditionell kinesisk tro på harmoni mellan människan och himlen, och så som kommunistregimen efter Mao fortsätter att gynna utvecklingen framför miljön, så har också den moraliska grunden för det kinesiska folket urholkats, vilket gynnat korruption och brist på respekt för andra och för miljön.

Utan att ett moraliskt system återskapas kommer Kinas miljö även i fortsättningen att drabbas, tillsammans med det kinesiska folket.

Hong Jiang är docent och ordförande i geografiinstitutionen vid University of Hawaii vid Manoa. Hon har specialiserat sig på Kinas miljö och kultur.

Se fler bilder: Kinas miljökatastrof

Fler artiklar

 

 

Häpnadsväckande bilder från Island

11 juli, 2014 kl. 09:35 | Publicerat i dagens bild, Kultur, Natur | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,


Benjamin Kim
Epoch Times

LÄNK TILL BILDGALLERI

Erez Marom föddes 1980 i Holon, Israel, där han bor än i dag, även om hans årliga resor till Island inspirerar honom mycket. Han tillbringar ungefär en månad på Island varje gång och genomför workshops och hittar nya skatter att fotografera.

Han skriver på sin hemsida: ”Vid första besöket till Island i slutet av 2011 blev jag förälskad i dess kuslighet, dess folk och särskilt dess utomvärldsliga landskap. Men då skulle jag inte ha gissat att detta land och jag skulle utveckla en sådan speciell, djup och långvarig relation.”

Hans föräldrar uppmuntrade honom att sträva efter en konstnärlig karriär. Han började spela trummor när han var nio år gammal och är fortfarande en aktiv musiker än i dag.

År 2008 tog han några bilder med en DSLR- kamera (digital spegelreflexkamera, dvs en systemkamera ) och hans passion för fotografering började. Han fokuserar speciellt på resor och naturfotografier vilket gör Island till ett perfekt resmål. Han har även fångat skönheten bland annat i Indien, Nepal, Costa Rica, Etiopien, Peru och i sitt hemland Israel.

Norrsken och Islands fjordar har länge varit fotografers favoriter, men Marom fångar unika vyer som får betraktaren att uppskatta Islands skönhet på nytt.

För att se mer av hans arbete, besök hans hemsida, www.erezmarom.com.

via Häpnadsväckande bilder från Island

En häpnadsväckande skönhet i mångfalden av sandkorn uppenbaras på mikroskopisk nivå

17 januari, 2014 kl. 13:31 | Publicerat i Lustiga fenomen :-), Natur, Vetenskap | Lämna en kommentarAstonishing Beauty, Diversity of Sand Grains Revealed at Microscopic Level

By Tara MacIsaac
Epoch Times

Dr. Gary Greenberg is an expert at exploring the beauty of nature at the microscopic level. He started out as a photographer and filmmaker. His photos of pancreatic cancer cells were used as the planet Krypton in the first Superman movie.

He later earned a PhD in biomedical research. He has invented high-definition microscopes, and has used microscopes to capture stunning images of sand, wine, food, and other objects we encounter daily.

Here are some of his photos of sand at the microscopic level. You can see more of his sand images in his book “A Grain of Sand,” or on his website.

See more of Dr. Greenberg’s work on other subjects in the gallery on his website.

See more pictures: Astonishing Beauty, Diversity of Sand Grains Revealed at Microscopic Level Photos: photo 3

Kyla vid rätt tid ger färgprakt

15 oktober, 2013 kl. 11:45 | Publicerat i Natur, Vetenskap | Lämna en kommentar

STEFAN SAMUELSSON

Många klara och kalla morgnar, vindstilla och möjligen också torka har gett oss den ovanligt stora färgprakten i naturen denna höst.Det handlar om att bladen ska hinna lagra energi innan de faller av.

Höstarna brukar bjuda på härliga färger, där gult och rött lyser upp bland de träd som behåller sin grönska. Men åtminstone i våra trakter har i år fler träd än vanligt varit gula och röda under en lång period, och kanske är också färgerna starkare än andra år.
Det sistnämnda skulle kunna förklaras av att det är mer rött i de vanligtvis gula löven. Det är känt att framför allt aspar kan få båda färgerna. Ju mildare och regnigare höst desto gulare löv, ju torrare och kallare desto rödare.

– Det är mest utforskat på asp, men stämmer antagligen någorlunda på andra träd som finns vilda här, säger växtfysiologen Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet och expert på hur höstlöv fungerar.
– Det är många saker som kan påverka och speciellt viktigt är tajmningen, fortsätter han.

Stefan Jansson förklarar att bladen blir röda av att det samlas så kallade antocyaniner i dem. Det är pigment som finns i en slags blåsa i det yttersta cellagret.
– De fungerar bland annat som solskydd, som hindrar en del av ljuset att tränga in till de inre delarna av bladet där de gröna kloroplasterna som utför fotosyntes finns, säger han.

Läs mer: Alingsås Tidning – Kyla vid rätt tid ger färgprakt

Varför är himlen blå?

14 september, 2013 kl. 07:43 | Publicerat i Natur, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Tara MacIsaac
Epoch Times

Forskningen om solnedgångar handlar huvudsakligen om hur tjock atmosfären är mellan solen och betraktaren.

Google+ anordnade häromdagen en onlinekonferens med meteorologer för att diskutera klassiska frågor som varför himlen är blå. Konferensen var en del av uppladdningen inför Sunset Day den 19 september. Nätanvändare har ombetts skicka in bilder på solnedgången den 19 september till webbsidan Google+ Sunset Day.

Bilderna ska helst tas den 19 september, men kan också tas dagarna före Sunset Day. De måste emellertid laddas upp på Sunset Day.

Varför är då himlen blå? Varför är det olika färger på himlen vid solnedgången? Varför är himlen röd på Mars?

Färgen vi ser på himlen beror på hur långt ljuset måste färdas för att nå våra ögon och vilka färger i det vita ljuset som filtreras bort på vägen.

Brad Panovich, chefsmeteorolog på NBC Charlotte, förklarar att när avståndet mellan solen och våra ögon är som kortast är lila den färg som bäst tar sig igenom atmosfären utan att skingras.

Tekniskt sett är himlen lila, inte blå – våra ögon kompenserar och vi ser den som blå.

Mitt på dagen är himlen blå eftersom solen står högt och ljuset har en kortare väg att färdas genom atmosfären.

Illustrationen till vänster, som erhållits från Tim Brice på National Weather Service El Paso, visar vad som händer när solen går ned. Ljuset som kommer in med liten vinkel på kvällen måste färdas genom mer atmosfär för att nå våra ögon. När detta händer skingras det blåa och lila ljuset, och lämnar kvar mer av det röda och orangea ljuset.

Vissa faktorer i atmosfären kan också påverka färgen på det ljus som når våra ögon. Rökpartiklar filtrerar till exempel bort gult ljus och lämnar kvar mer av starkt rött ljus.

Varför är en solnedgång över en sjö eller ett annat vattendrag särskilt vacker? Panovich säger att ljuset inte nödvändigtvis påverkas – det kan helt enkelt vara så att en stor vattensamling ofta innebär att horisonten syns bättre utan träd och andra hinder.

Meteorologen Morgan Palmer säger att folk har frågat honom ”varför himlen på Mars är röd?”

Svaret är att vinden och den röda jorden tillsammans skapar rött stoft i atmosfären. Han tror att himlen skulle vara djupblå utan stoftet.

via Varför är himlen blå?

Mer i detta ämne:

Ekologiskt – för en bättre framtid

7 september, 2013 kl. 07:15 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Mat, Miljöfrågor, Natur, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Madeleine Almberg

Flera undersökningar visar att människans hjärna påverkas av rester från bekämpningsmedel. Redan under fosterstadiet får barn i sig bekämpningsmedel via modern och sedan fortsätter den negativa trenden via maten vi stoppar i oss.

Vissa kemikalier i maten kan bidra till cancer, fetma, diabetes och störning av utvecklingen av barns nersystem, ändå innehåller den mat som säljs i dag till största delen bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel används för att vi som konsumenter skall kunna köpa billigare livsmedel, men till vilket pris? Hur långt är vi villiga att gå, för att kunna spara några kronor?

Varje år sprids över 200 000 ton kemiska bekämpningsmedel ut i det europeiska jordbruket och det mesta används vid framställningen av livsmedel. EU har satt gränsvärden för hur mycket av ett bekämpningsmedel ett livsmedel får innehålla, men problemet är att producenterna kan använda sig av flera olika bekämpningsmedel och kringår på så sätt EU:s gränsvärden.

Då det inte finns några lagar och regler kring hur många bekämpningsmedel en produkt får besprutas med, så finns det inte heller något sammanlagt gränsvärde.

I en vindruva har man upptäckt rester från 26 olika bekämpningsmedel och det är inte något som strider mot de gränsvärden som finns i dag. Inte heller vet man hur det kommer påverka vår hälsa i framtiden, då vi ständigt utsätts för dessa bekämpningsmedel.

Andra livsmedel som har höga halter av bekämpningsmedel är jordgubbar, citrusfrukter och spannmål.

Att ett livsmedel innehåller flera olika bekämpningsmedel innebär en ökad risk för oss konsumenter, då vi får i oss fler kemikalier och olika kombinationer av dem.

Enligt Emelie Hansson på Naturskyddsföreningen så blir kemikalierester som blandas tillsammans ofta mycket giftigare. Då blir inte två kemikalier som blandas tillsammans dubbelt så giftigt, utan upp till tio gånger så giftigt.

En ny dansk studie visar att 99 procent av de danska barnen har bekämpningsmedel i urinen. Foster,barn och tonåringar är särskilt känsliga, då de kan äta stora mängder av en viss råvara i förhållande till sin kroppsvikt.

Flera forskare menar därför att småbarn och gravida bör äta ekologiskt, särskilt vad gäller frukt och grönt.

Men det är inte bara via maten vi får i oss bekämpningsmedel. Värst drabbade är de människor som bor nära odlingar där maten besprutas.

En studie som har gjorts i Mexico visar att barn som bor nära kemikaliejordbruk drabbats av hjärnskador. Man upptäckte att barn som bor nära odlingarna har sämre motorik än barn som inte bor i närheten. Barn som bodde nära de besprutade odlingarna kunde inte rita streckgubbar, vilket jämnåriga barn som inte bodde vid odlingarna kunde göra.

Genom att mycket av den mat vi äter är importerad, så bidrar vi till dessa ohälsosamma miljöer i världen. Bananer och kaffe är oftast producerad i Sydamerika och där är skador av bekämpningsmedel bland de största folkhälsoproblemen.

De som arbetar ute på fälten som besprutas drabbas värst av kemikalierna, men konsekvenserna av besprutade livsmedel kommer allt närmare. Nya siffror visar att kvinnor som jobbar i danska växthus där bekämpningsmedel används föder en högre andel barn med missbildningar.

I Sverige är det livsmedelsverket som ansvarar för kontrollen av bekämpningsmedel i frukt och grönt och även om de inte tycker att det finns skäl att vara orolig när man köper frukt och grönsaker, så vet de inte hur det kommer påverka oss människor och miljön i framtiden när man blandar olika preparat. Vill man undvika att få i sig bekämpningsmedel, så kan man välja ekologiska livsmedel.

Då bidrar man till ett framtida jordbruk utan dessa kemikalier, vilket leder till både en bättre hälsa och till en bättre miljö, en miljö vi skall lämna över till kommande generationer.

via Ekologiskt – för en bättre framtid

Mer i detta ämne:

Vad har hänt sen sist II?

25 maj, 2013 kl. 09:19 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kina, Kultur, Mat, mänskliga rättigheter, Miljöfrågor, mobilstrålning, Natur, recept, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Då jag inte har postat några artiklar på länge så lägger jag in en del av dem som varit så kan ni välja ut de som är intressanta för er.

Just stick this portable outlet to your window to start using solar power

By Sarah Laskow

We have seen a lot of solar chargers in our day. And among all of them, this is the first one we’ve seen that we will definitely run out and buy as soon as it’s made available in the U.S. It’s a portable socket that gets its power from the sun rather than the grid. You plug into a window instead of into the wall. It’s easy.

via Just stick this portable outlet to your window to start using solar power | Grist

Frekvent använda ord utvecklas mycket långsammare än andra ord

Zachary Stieber
Epoch Times

Ett antal ”ultrakonserverade” ord som används frekvent idag, och användes ofta även för tusentals år sedan, tyder på att forntida språk hade mer gemensamt med varandra än man tidigare trott.

via Forntida språk har gemensamma ord – Epoch Times

Nomaderna vet varför de flyttar på sig

Francisco Gavilán

När jag skulle resa genom Centralasien för femtielfte gången var jag ute efter nya och berikande upplevelser vilket skulle innebära att leva en tid med nomader i Song Kul i Kirgistan.

via Nomaderna i Kirgistan: Ett annat sätt att leva – Epoch Times

Strålskyddsstiftelsen ifrågasätter expertrapport

Susanne Larsson
Epoch Times

En ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som tonar ner hälsoriskerna med mobiltelefoner och trådlös teknik, ifrågasätts av Strålskyddsstiftelsen som hävdar att expertgruppen bakom rapporten har kopplingar till telekombranschen.

via Strålskyddsstiftelsen ifrågasätter expertrapport – Epoch Times

Jorden permanent deformerad av jordbävningar

Tara MacIsaac
Epoch Times

Geologer har upptäckt att jordskorpan inte är så elastisk som man tidigare trott. Jordskalv i norra Chile har orsakat permanenta deformationer av jorden.

via Jorden permanent deformerad av jordbävningar – Epoch Times

Skakande dokumentär om slaveri och tortyr i Kina

Matthew Robertson, Epoch Times

Tills helt nyligen skulle det ha varit omöjligt att producera en dokumentär i Kina om tortyr och slaveri i ett arbetsläger som drivs av myndigheterna, utan att bli kastad i fängelse. Den kinesiske oberoende filmaren Du Bin har dock gjort just detta. Han är nu i Hongkong och talar på filmvisningar och låter sig villigt intervjuas av utländska medier.

via Skakande dokumentär om slaveri och tortyr i Kina – Epoch Times

Kinesisk dokumentär avslöjar Mao-erans ’ungdoms-Auschwitz’

Michelle Yu
Epoch Times

”När jag dör, begrav mig på solsidan av kullen, för jag är rädd för kylan,” sade ett barn, nu namnlöst och utan ansikte, till sina tonåriga medfångar för ett drygt halvsekel sedan. För de 4 000-5 000 unga fångarna i arbetslägret Dabao var sådana önskemål vanliga, eftersom barnen omgavs av död varje dag.

via Kinesisk dokumentär avslöjar Mao-erans ’ungdoms-Auschwitz’ – Epoch Times

Kinesiska statliga medier undviker tortyroffer

Gu Qinger
Epoch Times

Kinesiska tortyroffer har konfronterat Xinhua, kommunistpartiets officiella propagandaorgan, om en artikel av Liaoningtjänstemän som förnekar att fångar utsatts för tortyr i arbetslägret Masanjia, nordöst om Kina.

via Kinesiska statliga medier undviker tortyroffer – Epoch Times

Svenska humlor exporteras till England

Global nedgång av pollinerad föda

Barbro Plogander
Epoch Times Sverige

– Jag tror inte att det kommer innebära några mordhot den här gången, säger Björn Cederberg entomolog. Hoten från arga medborgare kom då han förra våren sagt i media att han tillåtit insamling i Skåne av hundra vallhumlor för export till England.

via Svenska humlor exporteras till England – Epoch Times

Rawfood: Hummus utan bönor – dip med soltorkad tomat

Tess Masters

Jag älskar detta recept eftersom det går löjligt snabbt, är enkelt och laddat med mycket smak.

via Rawfood: Hummus utan bönor – dip med soltorkad tomat – Epoch Times

Vad har hänt sen sist?

24 maj, 2013 kl. 09:18 | Publicerat i Natur, Utan kategori | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Försommaren är här! Och det har inte varit tid till att sitta vid datorn, eller rättare sagt, det har inte prioriterats! 🙂 Efter en lång vinter längtar man ut i skog och mark, hav och strand när solen lyser och värmer dag efter dag.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Höga halter av miljögifter i fisk

13 maj, 2013 kl. 07:30 | Publicerat i hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Mat, Miljöfrågor, Natur | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Fisk är nyttigt men idag måste konsumtionen av fet fisk begränsas på grund av att de innehåller miljögifterna dioxin och PCB. I fisk från Östersjöområdet men även i sik från Vänern fortsätter halterna att vara höga, visar en rapport från Livsmedelverket.

Livsmedelverkets analyser av fisk som gjorts under 10 års tid visar att halter av miljögifterna dioxin och PCB till och med är över de högt satta gränsvärdena.

I strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern samt i sik från Vänern och röding från Vättern var halterna av dioxiner och PCB oväntat höga.

I strömming är halterna av miljögifter högst i Bottenhavet och Bottenviken där de ofta överskrider gränsvärdena. I sik från Bottniska viken var halterna däremot låga.

Söder om Ålandshav är halterna höga i strömmingen men överskrider sällan gränsvärdena.

Ju fetare och äldre fiskarna är desto högre halter av miljögifter har de samlat på sig.

I Sverige är det till skillnad från övriga länder i Europa tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB under förutsättning att man informerar om riskerna.

PCB och dioxiner är två hälsofarliga ämnen som fått stor spridning i miljön. PCB har tidigare använts inom industrin och i vissa byggprodukter men förbjöds på 1970-talet.

Dioxiner uppkommer vid tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid exempelvis förbränning av sopor. Båda ämnena har en lång nedbrytningstid.

En stor del av spridningen av miljögifterna sker genom atmosfäriskt nedfall.

Eftersom de är fettlösliga så lagras de under en lång tid i fettet hos både människor och djur.

Barn och foster är känsligare för gifterna och gifterna kan föras över till barnet via moderkakan och bröstmjölken.

”Miljöföroreningar finns i naturen och det är tyvärr vår bistra verklighet. De vilda fiskarna lever där de lever och får i sig giftiga ämnen genom sin föda. Är du osäker på vilken fisk som är bra att äta så kan du få mer information på http://www.nyttigfisk.se”, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverkets kostråd

Dioxin och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern.

Kostråd:
•    Kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande samt barn under uppväxten: högst 2-3 gånger/år
•    Övriga vuxna: högst 1 gång/vecka

via Höga halter av miljögifter i fisk – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Lärare i Kina kan känna jordbävningar innan de inträffar

11 maj, 2013 kl. 12:15 | Publicerat i Kina, Kropp & Sinne, Lustiga fenomen :-), Natur, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Li Wenhui
Epoch Times

Xiao Hongyun, en lärare från Changde i Hunanprovinsen upplever ofta yrsel, tinnitus och hjärtklappning dagarna innan en jordbävning inträffar. Hon har lidit av de här symptomen i anslutning till jordbävningar som har inträffat både i Kina, Taiwan och Chile.

Nyligen upplevde hon yrsel och sömnsvårigheter några dagar innan den stora magnitud 7-jordbävningen i Ya’an i Sichuanprovinsen den 20 april.

Voice of China intervjuade Xiao om hennes fysiska förutsägelser av jordbävningen i Ya’an.

Xiao säger att hon plötsligt svimmade mitt under en lektion. Hon skickades till sjukhuset för en undersökning men man fann inget onormalt.

Xiao berättade: ”Jag började känna mig yr den 18:e och jag kunde inte somna på natten, särskilt den 20:e. Jag var fortfarande vaken klockan fyra på natten, fast jag var väldigt trött, och det kändes som om jag var på en båt som gungade ute på havet.”

Hon sade till sin man: ”Jag är rädd för att det kommer att bli jordbävning någonstans.” Sedan inträffade jordbävningen i Ya’an på morgonen den 20 april. ”Jag satt i soffan, och mina ben kunde inte sluta skaka under tiden jordbävningen pågick”, berättade Xiao.

Xiao, som är 53 år gammal, menar att hennes återkommande fysiska problem började med en elchock som hon fick när hon var 13 år. ”Min kropp domnade helt, och jag föll ihop på marken. Som tur var blev jag inte allvarligt skadad”, sade hon. Sedan dess har hon upplevt yrsel och andra symptom då och då, men inga undersökningar har visat något onormalt.

Xiao minns när hon var 16 år och en dag hörde ett dån ute på fältet medan hon skördade ris, men ingen omkring henne hörde något. Flera dagar senare fick hon veta att jordbävningen i Tangshan hade inträffat samma dag. (Den 26 juli 1976 drabbades Tangshan i östra Kina av en jordbävning som dödade hundratusentals människor.)

Men Xiao kopplade inte ihop sina underliga fysiska symptom med jordbävningar förrän september 1999. ”När jag såg den kraftiga jordbävningen i Taiwan på TV den 21 september 1999 började jag tänka att mina underliga problem hade med jordbävningar att göra”, sade Xiao. Det berodde på att hon hade upplevt kraftiga fysiska reaktioner dagen innan.

Sedan dess tittar Xiao alltid på nyheterna varje gång hon har känt sig konstig. ”Efter mina fysiska reaktioner inträffar det vanligtvis en jordbävning. Beroende på hur mycket det ringer i öronen kan jag bedöma hur kraftig den kommer bli, och hur långt bort och i vilken riktning den kommer att inträffa”, sade hon.

Eftersom ingen trodde på henne, och folk trodde att det var något fel på henne började Xiao föra bok över sina föraningar som sedan bekräftats av en jordbävning. Hon bad familj och vänner att skriva under sidorna som en bekräftelse. Enligt hennes dagbok så inträffade den närmsta jordbävningen hon kände i Linli-häradet i Chengdu och den längst bort ända borta i Chile.

Xiao kontaktade Sun Shihong, en pensionerad kinesisk professor från en seismologisk station, dagen innan jordbävningen i Yushu den 14 april 2010. Hon sade till honom att hon hade haft en kraftig fysisk reaktion, och att det ofta hände före en jordbävning.

Sun Shihong trodde på att Xiaos tillstånd verkligen är kopplat till jordbävningar.

Senare har experter från olika seismologiska stationer från hela Hunanprovinsen rest till Xiaos hem för att undersöka och analysera fenomenet.

Experterna konstaterade att Xiaos reaktioner faktiskt är kopplade till jordbävningar, eftersom hennes kropp kan fånga upp de infraljud som kommer innan jordbävningarna sker. Ju högre magnitud, desto kraftfullare blir reaktionen.

Översättning av Alex Wu. Skriven på engelska av Arleen Richards.

via Lärare i Kina kan känna jordbävningar innan de inträffar – Epoch Times

Jordbävningar gör guld av vatten

15 april, 2013 kl. 07:51 | Publicerat i Lustiga fenomen :-), Natur, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Phoebe Ryles
Epoch Times

Jordbävningar gör vatten till guld, enligt en ny studie som publicerats i Journal of Nature Geoscience den 17 mars. Studien lägger fram en ny teori om hur guldavlagringar bildas, som skulle kunna förändra vårt sätt att gräva efter guld.

När en jordbävning inträffar förflyttar sig rörelsen utåt längs sprickor i jordskorpan, så kallade förkastningslinjer. Rörelsen kan då orsaka ögonblicklig förångning av det grundvatten som rinner genom förkastningslinjerna. Grundvatten innehåller ofta små mängder guld och andra mineraler.

Enligt studien i Nature Geoscience kristalliseras mineralerna när vattnet förångas. Över en period av hundratusentals år, och en miljon små jordbävningar senare, byggs de små mineralavlagringarna upp till större brytbara mängder.

Den här studien betyder att gruvbolagen borde fokusera sin utforskning i områden med frekvent seismisk aktivitet.

”Den här nya kunskapen om mekanismen kring bildande av guldavlagringar kan vara till hjälp vid framtida insatser för att hitta guld”, sade Dion Weatherley på University of Queensland i Australien och studiens huvudförfattare, enligt LiveScience.com.

Även andra geologiska händelser kan skapa guld, som till exempel vid vulkanisk aktivitet.

via Jordbävningar gör guld av vatten – Epoch Times

Mer i detta ämne: Forskare samlar data om tidigare jordbävningar från havssediment

De förtrollade kullarnas gåta

3 april, 2013 kl. 07:18 | Publicerat i Lustiga fenomen :-), Natur, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Leonardo Vintiñi
Epoch Times

Tänk dig en tom flaska som du lägger försiktigt på marken och ser hur den börja rulla uppåt i backen. Eller du parkerar där vägen sluttar så svagt att du egentligen inte behöver dra i handbromsen. Trots det ser du hur bilen oförklarligt glider iväg på ett sätt som trotsar gravitationen. Det råder ingen tvekan om att du befinner dig i ett märkligt område.

På ett tiotal platser runt om i USA, såsom den hemsökta kyrkan i Buck`s County i Pennsylvania, spökkullen i Maryland, Jacob`s Crossing i Texas och på många fler ställen över hela världen kan man hitta magiska kullar, förtrollade vägar eller platser som uppvisar egenskaper med antigravitation. Vid dessa platser verkar, på något gåtfullt sätt, alla objekt trotsa fysikens lagar.

Hur uppträder kullar med antigravitation? Det räcker med att lämna en burk, en flaska eller någon slags sfärisk kropp vid basen vid de mest mystiska platserna. Luta dig tillbaka och titta på hur den långsamt och kontinuerligt rör sig upp till kullens topp.

Det här till synes oförklarliga fenomenet kan en bilförare upptäcka när bilen parkeras på en sådan plats och senare finner att fordonet på något mystiskt sätt rullat iväg. Även vattnet i dikena som omger dessa vägar verkar flyta åt fel håll.

En del förklarar vissa förtrollade vägar med att det finns avvikelser i områdets gravitation eller att det finns en otrolig magnetisk dragningskraft hos en järnmassa i närbelägna vulkaner. Men i allmänhet är ofta objektet i fråga immun mot magnetiska krafter (gummikullor, glasflaskor och så vidare).

Naturligtvis framförs även andra, mer övernaturliga förklaringar. En plats i Braga, Portugal, sägs ha fått sin förmåga från en trollformel för länge sedan. Byborna som hade blivit trötta på att bära tunga bördor uppför kullen vände på sluttningens gravitationsriktning. Deras magiska avsikt sägs ha gjort fraktandet av last uppför den kullen mycket lättare efter det.
Magic Hill Ghosts

En del av de magiska kullarna berättas det spökhistorier om. Lokalbefolkningen drar ofta nytta av dessa konstiga platser som ofta används för att locka turister och förväntar sig att de lätt faller offer för berättelser.

Vid upprepade tillfäller knöt några invånare i området platsen till otäcka bilolyckor som inträffade för flera år sedan. De hävdade att fordonens märkliga förflyttning på de förtrollade vägarna ligger i händerna på en rastlös arg ande. I New Jersey finns en sådan plats och det sägs att den är hemsökt av en bondes ande och syftet är att hålla folk bort från hans mark.

Trots sitt till synes märkliga beteende har dessa magiska backar (eller åtminstone de allra flesta av dem) mycket mer jordnära förklaringar än underjordiska magneter eller okynniga spöken.

Många gånger har dessa platser visat sig vara optiska illusioner, det vill säga den synliga horisontlinjen och planeringen av det omkringliggande området kan göra så att en ”magisk sluttning” verkar vara mer lutande än vad den faktiskt är. En förbipasserande kan få illusionen av att kullen höjer sig när den i själva verket faller. De här ”magiska” platserna uppvisar en sluttning som lurar ens syn men som rationellt kan förklaras med ett vattenpass.

Objekt som i den här illusionen tycks rulla uppåt, följer helt enkelt kända fysiska lagar, vilket luftbubblan i vattenpasset avslöjar. Men eftersom våra ögon fortsätter att lura oss efter att detta bevisats, undrar en del om inte vattenpassets luftbubbla i sig självt är i händerna på en förtrollande kraft.

via De förtrollade kullarnas gåta – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Jätteräkor orsakar stora miljöproblem

27 mars, 2013 kl. 15:01 | Publicerat i hållbar utveckling, Mat, Miljöfrågor, Natur, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Madeleine Almberg
Epoch Times

När efterfrågan på jätteräkor ökar i väst, ökar också scampiplantagerna i Sydostasien – vilka orsakar förödelse av mangroveskogar, de kustnära salta våtmarkerna och den ekologiska balansen.

Användningen av antibiotika och kemikalier i odlingarna förorenar också bassängerna. Detta gör att de endast är användbara under några år och det har lett till att stora landområden har gjorts oanvändbara.

Sydostasiens fattigaste människor är beroende av försörjningen av dessa ekosystem och de sociologiska effekterna är stora. Den svenska Naturskyddsföreningen (SNF) har förklarat den 16 mars som Anti-Scampidagen för att belysa dessa problem.

– Mangrove och andra kustnära ekosystem som saltängar, är några av världens mest produktiva ekosystem och miljontals människor är beroende av dem för sin försörjning, säger Sara Tynnerson, projektledare Antiscampi på Naturskyddsföreningen.

Enligt Naturskyddsföreningens rapport ”I grumliga vatten” har ungefär hälften av de ursprungliga mangroveskogarna redan försvunnit, främst på grund av att man valt att odla tigerräkor.

Mangroven fungerar också som skydd mot erosion, stormar och tsunamier, förklarar Tynnerson.

Efterfrågan på jätteräkor har ökat med 600 procent under de senaste 10 åren enligt Naturskyddsföreningen. Europa, Nordamerika och Japan är de länder som importerar mest jätteräkor.

– Trots att det skett en minskning av importen till följd av finanskrisen, så är Spanien fortfarande den största importören i EU, följt av Frankrike, Storbritannien, Italien och Tyskland, säger Steve Trent, verkställande direktör vid Environmental Justice Foundation (EJF).

Medan västerländska konsumenter har stor aptit på jätteräkor, har ägarna av scampiplantagen en omättlig aptit på mark.

När en bassäng har blivit förorenad av de gifter som används i industrin måste man bygga en annan någon annanstans för att ersätta den.

I bassängerna lever räkorna tätt tillsammans vilket orsakar bakterier och sjukdomar. Man ger räkorna antibiotika och doppar dem i giftiga kemikalier för att få bukt med problemet. Allt detta leder till att området blir så förgiftat att det efter cirka sju år inte går att odla räkor där längre och ny mark måste förvärvas, rapporterar Naturskyddsföreningen.

Tynnerson berättar att den fisk som används till foder är till stor del matfisk som skulle kunna ätas direkt istället.

– Det krävs cirka två kilo fisk per odlad räka. Fisken som används i foderproduktionen har en viktig roll i de marina ekosystemen och när det är ett hårt fisktryck på dessa fiskar ger det effekt på hela näringsväven, säger Tynnerson.

Människorna som bor i området påverkas av räkodlingarna på många olika sätt.

Beväpnade vakter bevakar ofta odlingarna och de drar sig inte för att använda sina vapen om de anser det nödvändigt. Miljön påverkas och saltvattnet som tränger in i jordbruksmarkerna förstör jorden.

– Många av dem som deltar i räkindustrin är några av världens fattigaste. De instabila lönerna och höga startkostnaderna gör att många människor tvingas in i en cykel av skulder som de inte kan ta sig ur, säger Trent.

Rich Bindell, kommunikationschef på Food & Water Watch säger att regeringar inte har gjort mycket för att hejda problemet.

– I själva verket skulle de handelsförhandlingar som pågår just nu, de för Trans-Pacific Partnership, bara göra problemet värre, sade Bindell.

Trans-Pacific Partnership håller på att förhandla med Australien, Brunei, Chile, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore, USA och Vietnam. Om det genomförs, skulle det påverka tariffer, immaterialrätt, samt andra frågor för att underlätta handeln mellan länderna.

Enligt Naturskyddsföreningen är det upp till oss konsumenter att hejda efterfrågan och därmed produktionen av jätteräkor, då statliga regleringar inte tar itu med problemet.

via Jätteräkor orsakar stora miljöproblem – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Laxar hittar hem med magnetisk karta

6 mars, 2013 kl. 07:23 | Publicerat i Natur, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Sally Appert
Epoch Times

Efter att ha simmat i Stilla havet i åratal hittar Stillahavslaxarna hem till sina födelseplatser med hjälp av jordens magnetfält, enligt ny amerikansk forskning.

”För att kunna hitta hem över tusentals kilometer av hav präntar laxen in det magnetfält som finns där de först kommer ut i havet”, sade en av forskarna, Nathan Putman på Oregon State University, i ett pressmeddelande.

”När de blivit mogna söker de upp den plats vid kusten som har samma magnetfält.”

Forskarna har länge misstänkt att laxen använde en magnetisk karta men har inte förrän nyligen lyckats bekräfta det. Fraser River i British Columbia i Kanada gav en bra möjlighet att studera hur laxarna navigerar.

”När de försökte återvända ställdes de inför ett enormt hinder: Vancouver Island blockerar det direkta tillträdet till floden!” förklarade Putman.

”Så fisken måste göra ett val: ska de använda det norra inloppet eller det södra inloppet för sin omväg?”

Eftersom jordens magnetfält skiftar över tiden kan den lax som lämnade Fraser River för två år sedan upptäcka en liten skillnad i magnetfältet när de återvänder. Deras magnetiska karta skulle kunna vägleda dem till det andra inloppet.

Sedan 1950-talet har fiskeriindustrin samlat in data om lax som återvänder till det området. När de jämförde den med de förväntade förändringarna i magnetfältet upptäckte de att magnetfältet faktiskt påverkade de val som laxarna gjorde.

Putman menar emellertid att denna magnetiska karta kanske inte fungerar lika bra för lax som odlats fram.

”Om odlad fisk till exempel odlas fram under förhållanden med mycket elkablar och stålrör runtomkring som stör magnetfältet, då är det tänkbart att de kan vara sämre på att navigera än sina vilda motsvarigheter”, sade han.

Artikeln publicerades på nätet i tidskriften Current Biology den 7 februari.

via Laxar hittar hem med magnetisk karta – Epoch Times

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.